Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De kwaliteit van de Spindel voldoet aan de eisen die door de Inspectie van het Onderwijs gesteld zijn. Aspecten van de beoordeling van onderwijskwaliteit zijn de kwaliteit van de leerresultaten, de kwaliteit van leren en onderwijzen en het functioneren van de kwaliteitszorg. De Spindel maakt effectief gebruik van de onderwijstijd, stimuleert een opbrengstgerichte schoolcultuur, maakt gebruik van leerlingvolgsystemen en meet en werkt aan de veiligheid van leerlingen. We monitoren de kwaliteit van ons onderwijs doordat we onze resultaten analyseren. Deze analyses hangen samen met de afnames van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Er worden klassenbezoeken (flitsbezoeken) afgelegd door de directie en intern begeleiders en frequent is er overleg over de ontwikkeling van onze leerlingen en klassen.
We hebben op de Spindel een stuurgroep kwaliteit. Doel van de stuurgroep is om structurele kwaliteitsbewaking in te richten. De instrumenten en werkwijzen met betrekking tot kwaliteit(szorg) worden steeds beter planmatig en cyclisch vormgegeven. Op de Spindel geven we invulling aan de structuur die in schooljaar 2018-2019 bovenschools (voor alle HGL scholen) is ontwikkeld. Om te zorgen voor een logische aansluiting is gekozen om dit een speerpunt te maken op de Spindel in schooljaar 2019-2020. 
In de bijlage leest u meer over de kwaliteitszorg op bestuursniveau en de koppeling naar onze school.