Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
We gebruiken toetsen om na te gaan wat onze kinderen al kennen of in een periode hebben geleerd. Deze zijn gekoppeld aan de methodes die we gebruiken. Twee keer per jaar nemen we toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken de instrumenten van Cito en Leeruniek. Evaluatie van de resultaten gebeurt op groeps- en leerlingniveau door directie en de leerkrachten, samen met de intern begeleiders. We werken met streefniveaus om de gerealiseerde opbrengsten te kunnen vergelijken met de gewenste resultaten. 
De resultaten van de metingen worden gebruikt voor het aanpassen van de groepsoverzichten en -plannen en daarmee het onderwijsaanbod in de groep. Zo leidt het meten van de ontwikkeling in onze school tot structurele verbetering van de resultaten. Een rapportage wordt op schoolniveau door intern begeleider en directeur opgesteld en met het team en later met het bestuur doorgenomen. Via het ouderportaal van Parnassys zijn toetsgegevens beschikbaar voor de ouders. Dit schooljaar staat kwaliteit nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda.