Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
KiVa, de kracht van de groep
De Spindel is een KiVa-school. De KiVa-methode werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op onze school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt preventief, maar het programma kent ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen. 
Sinds de introductie op de Spindel in 2013 is pesten en pestgedrag substantieel afgenomen. Om de continuïteit en de doorgaande lijn te waarborgen hebben we een speciaal KiVa-team. KiVa is echter niet alleen een anti-pestmethode, daarmee wordt het programma tekort gedaan. KiVa is inderdaad effectief tegen pesten, maar het biedt veel meer dan dat!
De oplossing in de groep
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook:
Samen maken wij er een fijne school van!
We werken aan een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Dát is waar KiVa en de Spindel voor staan.
Samenwerking tussen school en ouders
Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als leerkrachten en ouders dezelfde boodschap meegeven en dezelfde taal spreken. Daarom worden ouders in het proces meegenomen. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ouderavonden. Het KiVa-team informeert dan ouders over de aanpak van pestgedrag en het belang van positieve groepsvorming. Bovendien is er de oudergids met daarin alle informatie óver en alle uitgangspunten ván KiVa. 
klik hier voor de oudergids
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Samen een fijne Spindel maken
We werken preventief
Pesten lossen we op als groep
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
KiVa doen we samen!
Het kan voor kinderen heel vervelend zijn om te zien dat iemand anders gepest wordt. Toch doen zij, uit onzekerheid of angst, meestal niets om het pesten te stoppen. Door niet meer aan het slachtoffer te denken, kunnen kinderen zich beter voelen. Op deze manier besteedt de groep geen aandacht aan het slachtoffer en wordt pesten normaal. Niemand vindt het nodig om het pesten te stoppen. 
‘Hoewel we niet allemaal verantwoordelijkzijn voor het feit dat er wordt gepest,
zijn we er wel allemaal verantwoordelijkdat er een eind aan komt.' 
Het uitgangspunt van KiVa is om de hele groep bij de oplossing van het pesten te betrekken. In het KiVa-programma wordt iedereen bewust gemaakt van de ernstige gevolgen van pesten en wordt ervoor gezorgd dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om het pesten aan te pakken. Het doel is om kinderen zover te krijgen dat ze gepeste kinderen steunen en laten zien dat ze willen dat het pesten stopt. Stoppen met pesten wordt mogelijk als alle kinderen in de groep zich verantwoordelijk voelen. Tijdens de KiVa-lessen leren kinderen concrete vaardigheden om pesten aan te pakken en wordt er een veilige groepssfeer gecreëerd waarin verdedigers niet bang hoeven te zijn om zelf gepest te worden.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
KIVA vragenlijsten
Leeruniek
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
KiVa