Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Samenwerken
Vertrouwen
Inspirerend
Openheid
Ambitie
Wat is de missie/visie van de school?
Hoger doel ('waarom bestaan wij?')
De Spindel is een toegankelijke basisschool, verweven in de Bavelse gemeenschap. Samen bouwen wij aan een stevig fundament voor de toekomst van ieder kind.
Gewaagd doel ('waarheen gaan we?)

In 2024 voelt iedereen zich gewaardeerd en is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en dat van het collectief. Op de Spindel worden talenten erkend en werk je aan je kwaliteiten met als basis zelfvertrouwen en een positieve eigenwaarde.
Kernwaarden ('waarvoor staan wij?')

Inspirerend, Samenwerken, Vertrouwen, Openheid, Ambitie
Kernkwaliteiten ('waarin blinken wij uit?')

Wij kennen onze kinderen en elkaar
Duidelijkheid en kaders
Wij zijn een professioneel team
Wij staan voor vernieuwing
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
In het schooljaar 2019-2020 hebben we nadrukkelijk de aandacht voor:
PLG 
Binnen de Spindel is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. Deze delen we vaak alleen onvoldoende. Door te werken met professionele leergemeenschappen komt kennisdeling en schoolontwikkeling in een stroomversnelling.
Financieel beleid
Om toekomstgericht onderwijs goed vorm te kunnen geven is het belangrijk het financieel beleid in lijn te brengen met de schoolontwikkeling voor de toekomst. Transparantie hoort daar vanzelfsprekend bij.
Visie
We hebben een visie opgesteld die we levend willen houden. Wat betekent dit voor ons dagelijks handelen? En hoe vertalen we de visie naar de inrichting van ons nieuwe gebouw?
Toekomstgericht Onderwijs
Wat hebben onze leerlingen van nu nodig om in de toekomst succesvol te zijn? Welke kennis, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken zijn relevant? De stuurgroep toekomstgericht onderwijs houdt zich hiermee bezig.
Nieuwbouw
Na bijna acht jaar van voorbereiding start in 2019 de daadwerkelijke bouw van een kindcentrum voor het dorp. We worden samen met basisschool de Toermalijn en Kober kinderopvang partners in deze nieuwe voorziening. Wat betekent dit voor onze identiteit en hoe zorgen we er samen voor dat we meer zijn dan 3 individuen onder één dak? We denken na over de toekomst, want 1+1=3 !
Kwaliteit 
Het doel is om structurele kwaliteitsbewaking in te richten. De managementovereenkomst beschrijft de afspraken die tussen de Spindel en het bestuur zijn gemaakt over de inrichting van de kwaliteitszorg. Dit is in ontwikkeling. ​De instrumenten en werkwijzen met betrekking tot kwaliteit(szorg) zijn nog onvoldoende planmatig en cyclisch vormgegeven. ​Op de Spindel gaan we invulling geven aan de structuur die in schooljaar 2018-2019 bovenschools (voor alle HGL scholen) is ontwikkeld. Om te zorgen voor een logische aansluiting is gekozen voor een start op de Spindel per aanvang schooljaar 2019-2020. De stuurgroep Kwaliteit krijgt deze opdracht en bestaat uit vijf collega’s.

Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Spindel is een eigentijdse katholieke school waar iedereen welkom is. We zijn een grote school maar hebben veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen: Wij kennen onze kinderen! Daarnaast vind je op de Spindel veiligheid en geborgenheid in je groep.
In ons dagelijks handelen en de drie (niet meer!) schoolregels die we hebben, komt onze identiteit duidelijk naar voren:
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn- Neem de tijd voor veiligheid
- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
De Spindel is een gecertificeerde KIVA school. Het Finse anti-pestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. De Spindel was vanaf het begin als pilotschool betrokken bij de introductie in Nederland.Een van de kernpunten van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. Op de Spindel hebben we er nadrukkelijk voor gekozen om in te steken op de begeleiding en bewustwording van groepsprocessen en groepsvorming. We focussen niet alleen op pesters en slachtoffers, maar gaan ervan uit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt en optreedt tegen pesters, dan zullen ze sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van de groep is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten op scholen; dat is wat KiVa doet.
We hebben een team van specialisten en delen onze kennis en ervaringen graag met anderen. We gunnen elk kind een KIVAschool!

Kiva programma op de Spindel (Omroep Brabant)