Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
In de bijlagen kunt u de school- en klassenregels lezen. Hier vindt u ook de risico-inventarisatie en het bijbehorend plan van aanpak. 
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
KiVa, de kracht van de groep
De Spindel is een KiVa-school. De KiVa-methode werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op onze school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt preventief, maar het programma kent ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen. 
Sinds de introductie op de Spindel in 2013 is pesten en pestgedrag substantieel afgenomen. Om de continuïteit en de doorgaande lijn te waarborgen hebben we een speciaal KiVa-team. KiVa is echter niet alleen een anti-pestmethode, daarmee wordt het programma tekort gedaan. KiVa is inderdaad effectief tegen pesten, maar het biedt veel meer dan dat!
De oplossing in de groep
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook:
Samen maken wij er een fijne school van!
Het streven naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Dát is waar KiVa en de Spindel voor staan.
Samenwerking tussen school en ouders
Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als leerkrachten en ouders dezelfde boodschap meegeven en dezelfde taal spreken. Daarom worden ouders in het proces meegenomen. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ouderavonden. Het KiVa-team informeert dan ouders over de aanpak van pestgedrag en het belang van positieve groepsvorming. Bovendien is er de oudergids met daarin alle informatie óver en alle uitgangspunten ván KiVa. Deze vindt u onder de knop 'anti-pestprotocol' onderaan deze pagina.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: KIVA monitor

Toelichting van de school
Op de Spindel vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Groepsleerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Smeekens (riasmeekens@hetgroenelint.nl)
Dhr. de Wit (timdewit@hetgroenelint.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?