Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 1,4% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 33,4% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 8,2% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 25,6% van het personeel is 25-35 jaar.