Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat we ons allemaal (leerkrachten, kinderen en ouders) samen inspannen voor een fijne school. Factoren die bijdragen aan het welbevinden van leerlingen en medewerkers op de Spindel noemen we het pedagogisch klimaat. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren omdat het leidt tot betere leerresultaten en meer werkplezier.  
Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt hier positief aan bij. Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld die de basis vormen en een goed en veilig pedagogisch klimaat op onze school kunnen versterken.  
Respect
We gaan op een respectvolle en eerlijke manier met elkaar om. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars standpunten.
Veiligheid
We zorgen samen voor een sfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. We tonen hierbij belangstelling voor elkaars welzijn.
Samenwerking We hebben een gezamenlijk belang: uw kind, onze leerling. We nemen ieder onze verantwoordelijkheid.
Openheid We communiceren actief, open en eerlijk met elkaar.
Alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de Spindel worden geacht zich aan deze afspraken te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. Zo maken er samen een fijne school van.    
Soms gebeuren er ingrijpende zaken in het leven van een kind. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden of een scheiding. Als school vinden we het belangrijk op de hoogte te zijn, zodat we kunnen inspelen op de behoeften van uw kind. We willen u dan ook vragen om het te melden bij de leerkracht, zodat er een afspraak gemaakt kan worden voor een persoonlijk gesprek.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Tijdens de inloop bent u als ouder van groep 1/2 welkom om kort informatie uit te wisselen met de leerkracht. Indien dit nodig is dan mag u ook bij de hogere jaargroepen binnenlopen tijdens dit startmoment. 

App
We geven zo min mogelijk informatie mee op papier, we hebben een eigen Spindel-app. Alle ouders waarvan de kinderen onze school bezoeken hebben een inlog- en een registratiecode en daarmee toegang tot een afgesloten deel van deze app. Op de beveiligde pagina staan foto’s.
Spindelpraatjes
Dit is een digitale nieuwsbrief met actuele informatie die ongeveer eens per drie weken verschijnt. Vaak zijn het alledaagse dingen, soms ernstig, soms luchtig, altijd de moeite van het weten waard. Het blijkt dat deze snelle manier van communiceren veel vragen en gissingen voorkomt en daarom erg gewaardeerd wordt. 
De Spindelkrant
Om u op de hoogte te houden van wat er zoal op school gebeurt, verschijnt vijfmaal per jaar onze digitale Spindelkrant. Een redactie van leerlingen en leerkrachten werkt samen om verslag te doen van allerlei activiteiten op de Spindel. In de Spindelkrant leest u berichten van kinderen, het team, de kinderraad, de MR en oudervereniging.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. We willen deze missers natuurlijk graag oplossen voor de direct betrokkenen. Daarnaast is het als onderwijsorganisatie van belang te leren van deze missers zodat dit een volgende maal voorkomen kan worden.Hebt u een klacht? In het kort zijn er de volgende mogelijkheden om uw klacht bespreekbaar te maken:
- Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker.
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.
- De directeur van de school.
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school.
- De interne contactpersoon (ICP) kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken.
Op de Spindel zijn dit juffrouw Charlotte Oomen en meneer Tim de Wit.
- Het College van Bestuur
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van SKO Het Groene Lint (Postbus 21, 4860 AA  Chaam). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan uw klacht direct zelf behandelen of de interne klachtencommissie vragen een advies te geven.
meer info: http://www.hetgroenelint.nl/
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
De Spindel kent een actieve oudervereniging en voor elk leerjaar wordt een ouder gekozen als lid van de ouderraad. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit acht leden, de klassenouders. Daarnaast is er voor de parallelgroepen een contactouder, die geen lid is van de ouderraad, maar die wel betrokken wordt bij de organisatie van activiteiten.  
De ouderraad houdt zich bezig met de volgende taken:
- het bevorderen van goede contacten en een open sfeer tussen ouders en team
- het mede organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerstmis, carnaval
- het mede organiseren en begeleiden van excursies en uitstapjes.  
De klassenouders vormen, samen met leerkrachten, verschillende werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en voorstellen doen aan het team. Zo kennen we o.a. de werkgroepen BVL, Boekenweek, carnaval, entourage, hoofdluis, projectweek, Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, schoolverlaters en sportdag.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€31,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
attentie bij verjaardag van de leerkracht
 
Carnaval
 
Kerst
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Iedere dag eten de kleuters tijdens de pauze een appeltje waarvoor we de ouders een bijdrage vragen. Het precieze bedrag wordt in het begin van het schooljaar vastgesteld en meegedeeld.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Het bestuur heeft een basis schoolpakketverzekering ter dekking van risico's waaraan het bestuur, de personeelsleden en leerlingen bij het dagelijks gebeuren blootstaan. Hieronder vallen ook alle hulp(ouders) die onderwijsondersteunende activiteiten verrichten. Het bestuur heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten, alsmede een doorlopende reis- en evenementenverzekering.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Mocht uw kind wegens ziekte niet naar school komen dan kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven: 0161431593
Ook melding via de app is mogelijk. Het kan natuurlijk gebeuren dat een kind onverwacht niet lekker wordt en niet op school kan blijven. Om vervelende situaties te voorkomen  vragen we u geschikte opvang te regelen en hiervoor een telefoonnummer achter te laten.
Iedere dag worden de namen van de afwezige kinderen genoteerd in ons computersysteem Parnassys. Als blijkt dat een afwezig kind niet is afgemeld, neemt de leerkracht contact op met de ouders. 
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Een verlofaanvraag kunt u indienen via het verlofformulier (hier te downloaden of verkrijgbaar op school). U kunt het afgeven bij de leerkracht die er voor zorgt dat de directie het beoordeelt.  Binnenkort kunt u een verlofaanvraag indienen via de app.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?