Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De school werkt met de methodiek van KlasssenKracht. Het hele team heeft hiervoor een twee-jarig scholingstraject gevold. Daarnaast zijn er twee leerkrachten specialist KlassenKracht. Het uiteindelijke doel is om een sociaal krachtig en veilig klimaat in zowel de klas als de school te realiseren. 
KlassenKracht: met RESPECT voor de klas
R: Regels, routines en Rituelen
E: Erbij horen
S: Samenwerken en Samenspelen
P: Persoonlijk Meesterschap
E: Energie
C: Contact en Communicatie
T: Trainen van Vaardigheden
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Aandacht en zorg voor elkaar
Samen met ouders
Samen werken en samen spelen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
In het schooljaar 2017-2018 hebben we met het hele team de keuze gemaakt voor KlassenKracht. Dit is een methodiek die inzet op scholing van het team om iedereen voldoende kennis en vaardigheden mee te geven zodat ze beter in kunnen spelen op wat de groep nodig heeft. Iedere groep is tenslotte anders. 
Iedere groep maakt aan het begin van het jaar een missie. Deze wordt gedeeld met de ouders. Tijdens de eerste informatieavond krijgen alle ouders informatie over de verschillende fases waarin een groep zich gedurende het jaar bevindt. 
Vanuit het team zijn twee leerkrachten specialist Klassenkracht. Zij bieden ondersteuning aan collega's m.b.t. individuele leerlingen of groepen. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Klassenkracht