Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Piramide
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Voorschool
Aan As-Siddieq Oost is de voorschool Madelief verbonden, bestemd voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. Als een peuter vier jaar wordt, stroomt hij/zij automatisch door naar groep 1 van de basisschool As-Siddieq Oost.  De welzijnsstichting die dit exploiteert is Partou. De inschrijvingen lopen via Partou. Er is een ochtend en een middaggroep. Het maximale aantal peuters per groep is 14.
Er wordt gewerkt met het voorschoolse programma Piramide. Piramide kent een leerkrachtendeel en een tutordeel. Dit houdt in dat naast de leerkracht de tutor enkele dagdelen met kinderen die ondersteuningsbehoeften hebben thema’s voorbereid (pre-teaching) of extra hulp biedt als kinderen nog moeite hebben met het aanbod (remediering).
De voor- en vroegschool leren van elkaar door het beleggen van bijeenkomsten waarin mensen elkaar feedback geven op bepaalde onderwerpen, intercollegiale consultatie en onderlinge klassenbezoeken. We hebben afgesproken dat mensen elkaar moeten aanspreken op afspraken. Daarmee zal de professionele cultuur steeds meer vorm krijgen. We betrekken en nemen nieuwe leerkrachten en pedagogisch medewerksters mee wanneer er sprake is van vernieuwing in het team. Door afspraken goed vast te leggen en een handboek te maken voor nieuwe leerkrachten waarin staat omschreven op welke manier het onderwijs wordt vorm gegeven op Madelief/As-Siddieq, worden dit geborgd.
De interne begeleider van As-Siddieq Oost werkt nauw samen met de voorschool om de zorg van de peuters in de gaten te houden en de warme overdracht soepel te laten verlopen. Daarnaast is er ook nauwe samenwerking tussen de basisschool (vroegschoolse) leerkrachten en de voorschoolse pedagogisch medewerksters. Tenslotte organiseren ze gezamenlijk ouder bijeenkomsten.