Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
De school heeft nu te maken met twee en in de nabije toekomst mogelijk met drie vormen van visitatie.
  • De periodieke kwaliteits onderzoeken van de Inspectie van Onderwijs.
  • Een vierjaarlijkse visitatie vanuit de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs.
  • In juni 2015 heeft de school deelgenomen aan de audit Academische School.
  • Het assessment van IiP. Dit is een assessment plaats waarin de kwaliteit van samenwerking, resultaatgerichtheid en lerend vermogen getoetst wordt. Hiermee hebben we het keurmerk IiP (Investors in People) verworven. 
  • Er is een onderzoek gedaan naar de 'competenties' van de school om zorgleerlingen op te vangen. In de audit is gekeken naar de 'match' tussen de onderwijsbehoeften van de leerlingen uit het voedingsgebied met het onderwijsaanbod van de school.               
Deze onderzoeken / visitaties, aangevuld met de periodieke tevredenheidsonderzoeken, garanderen een transparante, op verbetering gerichte organisatie.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Accreditatie door het Voortgezet Montessori Onderwijs
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
Iedere VO Montessorischool wordt iedere vier jaar gevisiteerd door een commissie. Deze bestaat uit een oud inspecteur van onderwijs, een vertegenwoordiger uit het Montessori basisonderwijs en twee directeuren van de in dat jaar te visiteren scholen.
De visitatie duurt anderhalve dag en bestaat uit lesbezoeken en gesprekken met panels van leerlingen, ouders, personeel, specifieke functionarissen en schoolleiding.
Vooraf schrijft de school een uitgebreide zelfevaluatie, die de basis vormt voor de visitatie. De zelfevaluatie wordt aangevuld met alle relevante documenten en beleidsstukken.
Het afgelopen jaar is MCA weer geaccrediteerd door de visitatiecommissie van het Voortgezet Montessori Onderwijs. De school kreeg een uitstekende beoordeling voor de kwaliteit van haar montessori onderwijs.
Deze visitaties vinden plaats inhet kader van de kwaliteitsbewaking van het Montessori onderwijs. Dit is een verplicht onderdeel binnen de toelating en behoudt van de erkenning van het Voortgezet Montessori Onderwijs.
De conclusies worden meegenomen in de jaarlijkse plannen en doelen van de school. Op basis van de aanbevelingen worden concrete stappen gezet ter verbetering.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?