Picasso Lyceum

Paletsingel 38 c 2718 NT Zoetermeer

  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het plaatje hiernaast geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid op het Picasso Lyceum. De scheiding tussen mavo, havo en vwo is bij ons niet zo strikt. Leerlingen starten in de brugklas op het niveau van het basisschooladvies. Bij een gemengd advies wordt in overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de coach per vak het niveau afgesproken. In de eerste twee jaar krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en laten ze zien op welk niveau ze de schoolvakken aankunnen. Leerlingen kunnen in de derde klas geplaatst worden in de mavo/havo- (MH) of havo/vwo-stroom (HV). In stroom MH volgen leerlingen vakken op mavo- en/of havoniveau. Leerlingen in deze stroom halen in principe eerst een mavodiploma. In stroom HV, volgen leerlingen vakken op havo- en/of vwo-niveau. De gymnasiasten volgen in stroom HV ook Latijn en Grieks.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van leerlingen door middel van ontwikkelplannen en ontwikkelgesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden. De coach voert deze gesprekken met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). De coach en de coördinator bewaken samen met de conrector de resultaten van de groep leerlingen die onder hun verantwoordelijkheid valt.

De vorderingen van de leerlingen in het eerste tot en met het vierde leerjaar zijn te zien in Magister.me. In Magister.me is de voortgang per vak en de feedback op de inleveropdrachten terug te vinden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De onderwijskwaliteit monitoren we door middel van de kwaliteitscyclus. We voeren jaarlijks gesprekken met de secties over o.a. de (examen)resultaten en doorlopende leerlijnen. De sectie neemt eventuele verbeterpunten op in een ontwikkelplan voor de sectie.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Maatwerkdiploma

Een leerling kan op onze school examen doen op verschillende niveaus. Hij krijgt dan een maatwerkdiploma. Hierop staat welke vakken de leerling op een hoger niveau heeft afgerond dan het niveau waarop hij uiteindelijk het diploma haalt. Wij ervaren dat veel van onze leerlingen de uitdaging zoeken en één of meer vakken afsluiten op een hoger niveau.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft onze school in september 2020 voor het laatst bezocht en de kwaliteit van ons onderwijs, op alle afdelingen, met een voldoende beoordeeld. Tijdens het bezoek van de inspectie was het nieuwe schooljaar nog maar net begonnen en dat is altijd een drukke periode, zeker nu, met alle maatregelen rondom Covid-19. We zijn blij dat het inspectiebezoek toch doorgang kon vinden en dat we hebben kunnen laten zien wat we, op het gebied van kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen en de onderwijsresultaten hebben verbeterd. Daarnaast is het ook heel fijn om terug te horen van de inspecteurs dat ze mooie, kwalitatief goede lessen hebben gezien. We hebben kunnen laten zien waar we nu staan en wat onze plannen zijn en de feedback die we hebben gekregen van de inspecteurs geeft ons de bevestiging en het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.   

Terug naar boven