Gerrit Komrij College

Parallelweg 7 7102 DE Winterswijk

Schoolfoto van Gerrit Komrij College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen wordt jaarlijks gemeten. Uit het meeste recente onderzoek blijkt dat de leerlingen veel tevredener zijn over hun mentor. Dat is een mooi signaal aangezien we de afgelopen jaren sterk hebben ingezet op het mentoraat. Leerlingen geven echter ook aan dat zij het idee hebben dat er weinig met hun mening wordt gedaan, dat de actualiteit in de les ontbreekt en dat voor hen niet altijd de betekenis van hetgeen zij leren duidelijk is. We zijn reeds gestart met een leerlingenraad en hebben geprobeerd leerlingenresponsgroepen op te richten. Hiervoor was de animo beperkt. We hechten belang aan de mening van leerlingen en zullen nieuwe wegen verkennen om die betrokkenheid te vergroten. Leerlingen geven ook aan niet tevreden te zijn over het activiteitenaanbod. Daarin herkennen we ons als school niet. We zullen in de gesprekken met de leerlingen trachten te achterhalen wat hierachter schuil gaat. Positief zijn we over het beeld rondom sociale en fysieke veiligheid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De indicator voor sfeer laat een beeld zien waar wij niet tevreden mee zijn. We koppelen dit beeld aan het gevoel van leerlingen dat hun stem te weinig gehoord wordt en dat er te weinig met hen georganiseerd wordt. Hier gaan we komend schooljaar extra op inzetten.

Afgelopen schooljaar hebben we juist heel veel aandacht besteed aan het thema veiligheid. Daarin hebben we mooie stappen gezet en dit vertaalt zich ook in goede scores. Die ingezette weg zetten we zeker voort.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Helaas is de respons van ouders op de enquête beperkte geweest. De ouders die gereageerd hebben, zijn op bijna alle punten minder tevreden dan vorig jaar. De resultaten worden in medezeggenschapsraad en ouderraad besproken. De ouderresponsgroepen die afgelopen schooljaar zijn gestart, leveren positieve reacties op. Maar de vertaalslag naar andere ouders ontbreekt duidelijk nog. We gaan extra inzetten op heldere en eenduidige communicatie en het beter betrekken van ouders.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven