Campus Winschoten

P.C. Hooftlaan 1 9673 GS Winschoten

Schoolfoto van Campus Winschoten

Profielkeuze

Toelichting van de school

Leerwerktraject

Met ingang van schooljaar 2019/2020 heeft Campus Winschoten een aparte klas voor leerlingen binnen de leerweg basis die een leerwerktraject volgen (LWT).

Voor sommige leerlingen geldt dat zij zich beter kunnen ontwikkelen binnen een opleidingstraject dat bestaat uit leren en werken. Voor deze leerlingen biedt Campus Winschoten het LWT. Leerlingen die het LWT volgen, zijn twee dagen per week op school en werken drie dagen. Tijdens de twee schooldagen volgen LWT-leerlingen onderwijs in de vakken Nederlands, rekenen en in het praktijkvak waarin zij examen doen in het vierde leerjaar.

Het LWT sluit de leerling af met een diploma vmbo-basis.

Mavo/tl

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is ook de bovenbouw van mavo gevestigd op Campus Winschoten.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Campus Winschoten is een samenwerkingsverband tussen Dollard College, AOC Terra en Noorderpoort. De vmbo opleidingen worden verzorgd door het Dollard College. Onze onderwijsvisie en het beleid van Campus Winschoten sluiten aan bij onze moederorganisaties (OGN en Noorderpoort). 

Campus Winschoten heeft momenteel de onderstaande bouwstenen uitgewerkt en (deels) vastgesteld als beleidskader:

 

 

Bouwsteen 01:         Onderwijsvisie Campus Winschoten + checklist

Bouwsteen 02:         Opleidingenaanbod

Bouwsteen 03:         Onderwijstijd en programmering

Bouwsteen 04:         Docentenrollen + uitwerking scholingsplan

Bouwsteen 05:         Leerlingbegeleiding ( in ontwikkeling)

Bouwsteen 06:         Beoordeling – competentiegericht beoordelen in het mbo

Bouwsteen 07:         Taal & Rekenen

Bouwsteen 09:         Vmbo plus – structuur en opbouw van het onderwijsprogramma

 

 

De bouwstenen die direct betrekking hebben op het onderwijs, worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen succesvol op school.

Het zorgplan omschrijft de diverse aspecten van de zorgstructuur binnen de school. Zo is bijvoorbeeld informatie te vinden over het mentoraat, de leerlingbesprekingen en het Zorgadviesteam. Het plan bevat een beschrijving van de huidige situatie en de beleidsvoornemens. Er wordt onder andere aangegeven wie welke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de leerlingenzorg. Op die manier is het voor elke betrokkene helder waar hij of zij informatie kan krijgen en wat de te volgen procedure is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven