so en vso Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B 6006 AH Weert

  • Schoolfoto van so en vso Widdonckschool Weert
  • Schoolfoto van so en vso Widdonckschool Weert
  • Schoolfoto van so en vso Widdonckschool Weert
  • Schoolfoto van so en vso Widdonckschool Weert

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons Schoolplan is richtinggevend voor wat wij gaan doen in de periode 2016-2020. Het is gemaakt in samenspraak met teamleden, directie en bestuur.

Basis voor ons plan is het strategisch beleid van de Aloysius Stichting: Samen betekenisvol leren.

Met die koers als leidraad, hebben wij als team onze kwaliteit geanalyseerd en onze (verbeter)plannen voor de komende vier jaar gemaakt. De medezeggenschapsraad heeft daarbij constructief meegedacht. 

Onze kwaliteit valt of staat met die van onze medewerkers. Zij zijn het, die elke dag hun expertise inzetten voor het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij dit het beste kunnen doen als zij voldoende professionele ruimte ervaren.

Ook als locatie van Aloysius hebben wij die ruimte. De doelen die onze stichting samen met medewerkers en netwerkpartners heeft geformuleerd voor 2016-2020, zijn voor ons de bepalende kaders waarbinnen wij opereren. Binnen die kaders hebben wij de stichtingskoers zo vertaald dat die het beste aansluit bij wat onze leerlingen, netwerkpartners en de (regionale) samenleving van ons vragen. Daarmee is dit echt óns Schoolplan geworden, waaraan wij tot 2020 krachtig, onvoorwaardelijk en met passie uitvoering geven.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Widdonckschool Weert geeft onderwijs aan jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar.

Bij jongeren die in cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt.

Meestal hebben de kinderen wel voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen ze door hun gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen en/of volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden. 

We spreken van integrale problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties voordoet, zoals in het gezin, in de buurt en op school. Deze kinderen hebben meer aandacht en begeleiding nodig. Zij hebben baat bij een specifieke en gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het voortgezet onderwijs doorlopen en later kunnen functioneren in de maatschappij.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven