Het Kwadrant Techniekopleiding

Thornstraat 7 6004 JP Weert

Schoolfoto van Het Kwadrant Techniekopleiding

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat Het Kwadrant onder twee Brinnummers ressorteert, zijn naast de genoemde sectoren leerlingen ook actief in de sectoren Groen en Economie.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school


LVO Weert heeft, vanaf januari 2010, in voorbereiding op deze nieuwe strategische koers, ronde
tafelgesprekken gevoerd met externe en interne stakeholders (denk hierbij aan Primair Onderwijs (PO),
ouders, leerlingen etc.). Leidend tijdens deze bijeenkomsten was de vraag: wat is het beste onderwijsaanbod
vanuit het perspectief van de leerlingen in 2018 in een veranderende omgeving?
De conclusies voortkomend uit deze gesprekken hebben als leidraad gediend voor de nieuwe strategische
keuzes van LVO Weert. Cruciaal uitgangspunt hierbij is dat het verstevigen van de samenwerking tussen de
drie scholen in Weert de beste garantie biedt voor een toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Weert,
zowel vanuit inhoudelijk als ook bedrijfsmatig perspectief.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Schooljaar 2012-2013 heeft Het Kwadrant voor het eerst weer een onderbouw-populatie in het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) mogen begroeten. We zijn nu een VMBO-locatie met een volledige leerroute voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast is er op Het Kwadrant een afdeling praktijkonderwijs.
Sinds enkele jaren werken we op Het Kwadrant met een zorgteam, bestaande uit drie zorgcoördinatoren. Binnen het zorgteam is een verdeling gemaakt van de werkzaamheden die het zorgteam verricht. Het zorgteam richt zich, naast de zorg voor leerlingen, ook op het begeleiden van de mentoren en vakdocenten bij het bieden van zorg en begeleiding voor leerlingen uit specifieke doelgroepen of waarvoor een andere aanpak nodig is.
Het Kwadrant maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO-VSO 52-02 en voor Passend onderwijs van het samenwerkingsverband 31.03.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven