Het College Weert

Parklaan 1a 6006 NT Weert

  • Schoolfoto van Het College Weert
  • Schoolfoto van Het College Weert
  • Schoolfoto van Het College Weert
  • Schoolfoto van Het College Weert
  • Schoolfoto van Het College Weert

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het College streeft ernaar om leerlingen die met een vwo-advies binnenkomen, ook op vwo-niveau te houden. We bewaken de vorderingen van leerlingen door gebruik te maken van Cito-metingen. Deze worden afgenomen in klas 1 tot en met 3. Leerlingen worden getest op taal, rekenen en Engels. 

Als een leerling uitvalt op een van de onderdelen, worden steunlessen aangeboden. Ook kent onze school in klas 2 en 3 zogenaamde kernklassen, waarin structureel een extra les Nederlands, Engels en wiskunde wordt aangeboden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2014 werd Het College in het kader van een vierjarig periodiek onderzoek bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Gelijktijdig werd een themaonderzoek naar excellentie uitgevoerd.

De Inspectie was tevreden: "basis in orde, op weg naar excellentie", aldus de inspecteur. "De sfeer op school, de openheid (in alle opzichten) en de kwaliteit(s)zorg van Het College zijn bijzonder goed. De manier waarop de school met excellentie omgaat, is een voorbeeld voor andere scholen".

Het College heeft een groot aantal predicaten: technasium, Tweetalig Onderwijs, ELOS-school, begaafdheidsprofielschool, Topsport Talent School, WON (wetenschapsoriëntatie).

Voor elk van deze predicaten moet onze school aan kwaliteitseisen voldoen. De verantwoordelijke organisaties organiseren reviews, audits en visitaties om te toetsen op onze school aan deze eisen voldoet. Steeds weer blijkt dat onze school goede kwaliteit levert. De rapporten van de visitaties kunt u lezen in de bijlagen.

Terug naar boven