CSG Het Noordik

Linderflier 24 7681 ZM Vroomshoop

  • Ingang CSG Het Noordik Vroomshoop
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

N.a.v. het schooladvies van de basisschool en contact tussen de basisschool en onze aannamecoördinator wordt een leerling in klas één op het juiste niveau geplaatst.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In goed overleg met de basisschool (advisering) wordt gekeken naar plaatsing op het juiste niveau. Zittenblijven in leerjaar 1 en 2 is slechts in bijzondere situaties toegestaan. Dit wordt bepaald tijdens de rapportenvergadering. In de bovenbouw is twee keer blijven zitten in hetzelfde leerjaar of in twee achtereenvolgende leerjaren niet toegestaan.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze slagingspercentages liggen de laatste jaren boven het landelijke gemiddelde. Het afgelopen jaar heeft de kaderberoepsgerichte leerweg een geweldig resultaat met een slagingspercentage van 100%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het examencijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). 

Voor de kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg zijn de gemiddelde examencijfers bovengemiddeld. In de afgelopen jaren zien we voor deze leerwegen een stijgend gemiddeld eindexamencijfer. We streven ernaar om hetzelfde resultaat ook met de basisberoepsgerichte leerweg te bereiken.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Van de vmbo-basis leerlingen gaat, na het behalen van het diploma, bijna 95% een MBO niveau 2 opleiding volgen. Bij de vmbo-kader leerlingen zien we dat 42% een MBO niveau 4 opleiding gaat volgen. Dit percentage beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Bijna 65% van de leerlingen van de theoretische leerweg kiest ook voor een niveau 4 opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het onderwijsresultatenmodel 2018 van de Inspectie van het onderwijs. Het onderwijsresultatenmodel geeft een overzicht van het behaalde onderbouwsucces, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examenresultaten tot en met schooljaar 2016 - 2017.

Terug naar boven