CSW Bestevaêr

Bossenburghpad 10 4385 CJ Vlissingen

  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uitgangspunt op CSW Bestevaêr is dat we leerlingen kansen geven. Daarom gaan we ook vanaf 2021-2022 werken met gepersonaliseerd leren. Daarbij geven we de leerlingen de kans om te groeien en zetten we hen niet direct in leerjaar 1 al vast in een niveau.

De afgelopen jaren zijn er wat meer leerlingen dan landelijk met een gt-advies op een 'lager' niveau uitgekomen. Dat is deels te verklaren vanuit het feit dat we als kleine school relatief veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op school hebben, waardoor het soms verstandiger is voor het welbevinden van de leerling om op vmbo kader examen te doen. Ook stimuleren we die weg voor sommige leerlingen omdat wij vinden dat VMBO-kader niet echt 'lager' is dan mavo en voor sommige leerlingen die graag praktisch bezig zijn, gewoon passender is. 

De cijfers voor vwo wijken heel erg af van landelijk, maar zijn weinig representatief, omdat het om heel weinig leerllingen gaat. Namelijk een tiental vwo-ers in de vrijeschool.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 2) krijgen de leerlingen de gelegenheid te ervaren wat het beste bij hen past. Als gevolg daarvan liggen de doorstroomcijfers in de onderbouw gemiddeld iets onder het landelijke gemiddelde. De doorstroomcijfers vanaf leerjaar 3 (bovenbouw) liggen boven het landelijke gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De daling van de slaagpercentages is omgebogen. We streven naar verdere groei door:
1. extra examentraining
2. intensievere coaching door de mentoren en vakdocenten
3. nauwere contacten met thuis.
We verwachten zo een herstel van onze goede resultaten van enkele jaren geleden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers vertonen een constant beeld. Ons doel is weer boven het landelijke gemiddelde uit te komen, zoals van CSW verwacht mag worden. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Ruim 15% van onze vmbo-(g)t (= mavo) leerlingen stroomt door naar havo.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CSW is gewend aan een cyclisch proces van evaluatie en bijstelling van onderwijsdoelen, gericht op een voortdurende verbetering van haar onderwijs. Een stafmedewerker kwalteitszorg ondersteunt dit proces.

Terug naar boven