Wildveld praktijkonderwijs

Roerdompstraat 5 5912 BR Venlo

  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onderstaande grafiek toont het aantal leerlingen met een in 1e instantie VMBO-advies. Dit advies is in het verleden door de basisschool gegeven, middels een herzien advies komen deze leerlingen later in de schoolloopbaan in het praktijkonderwijs terecht. Het percentage leerlingen met een VMBO advies van de totale leerlingenpopulatie is laag.

Voorlichting: Binnen het samenwerkingsverband wordt een gezamenlijke voorlichtingsavond georganiseerd voor potentiele brugklasleerlingen.

Aanmelding: Het Ondersteuningsloket van het samenwerkingsverband Voortgezet Passend Onderwijs Noord-Limburg bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Het Ondersteuningsloket geeft een toelaatbaarheidsverklaring op basis van de verstrekte informatie en het schoolondersteuningsprofiel van het ondersteuningsteam van de school waar de leerling zich aanmeldt. De begeleidingscommissie toetst de toelaatbaarheid van de leerling.

Overdracht: Van elke leerling wordt a.h.v. aangeverde gegevens van de basisschool, een instroomprofiel opgesteld dat met de leerling en ouders wordt besproken om mede te bepalen of de leerling wel of niet toelaatbaar is. De toeleverende (basis)scholen worden vervolgens bezocht voor een "warme overdracht".

Terugkoppeling: De bevindingen van de start op het Wildveld van de nieuwe leerlingen worden begin oktober teruggekoppeld. In januari ontvangen de toeleverende scholen een kopie van het eerste rapport.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

We willen zoveel mogelijk leerlingen branche erkende certificaten laten behalen om zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijgaande grafiek geeft het percentage behaalde certificaten weer van leerlingen die de school verlaten. Daarnaast behalen leerlingen die geen schoolverlater zijn, ook een branche erkend certificaat. 

Ook kunnen leerlingen de BORIS-praktijkverklaring behalen. Op de praktijkverklaring staan de werkprocessen uit het kwalificatiedossier van het MBO. Door het ondertekenen van de praktijkverklaring geeft de praktijkopleider van het bedrijf aan dat de leerling de werkprocessen en de onderliggende prestatie-indicatoren voldoende beheerst. De verklaringen worden door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.

Ook het percentage behaalde diploma's in de grafiek is gebaseerd op het aantal schoolverlaters.Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Volgens afspraak met de Sectorraad Praktijkonderwijs hanteert de Inspectie een landelijke norm van 90 % richting werk of vervolgopleiding op het moment van schoolverlaten. De uitstroom naar werk voldoet binnen het Inspectiekader ruimschoots aan de norm. Dit is het gevolg van intensieve samenwerking tussen school, regionaal bedrijfsleven, UWV en gemeentelijke overheid. 

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 hebben we voor de 2e keer op rij het predicaat Excellente school ontvangen.

Het excellentieprofiel "Arbeidsmarktkwalificatie: van passend onderwijs naar passend werk" is zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke jury.

In het juryrapport is te lezen dat het Wildveld een duidelijk excellentieprofiel heeft met als kern: de toekomst van de leerling na en buiten school. "De school stijgt met het excellentieprofiel uit boven haar wettelijke opdracht als PRO-school (praktijkonderwijs) en heeft een meerwaarde voor de leerlingen, partners en werk-gevers in de regio. Het Wildveld biedt een onderscheidend arbeidstoeleidingstraject voor elke individuele leerling waarbij zij intensief samenwerken met de gemeente Venlo, bedrijven, organisaties en onderwijspartners. Sinds de vorige toekenning van excellentie ontwikkelde de school het transitieonderwijs verder door. Daarnaast zijn de school-resultaten de laatste jaren gestegen en is de beeldvorming over de school door de actieve houding van de school en het team sterk verbeterd", aldus het juryrapport.

Terug naar boven