Wildveld praktijkonderwijs

Roerdompstraat 5 5912 BR Venlo

 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is het uitgangspunt voor de ontwikkelingen, processen en te ontplooien activiteiten binnen de school. De naam Arbeidsmarktgekwalificeerd aan de slag! verwijst naar onze wettelijke opdracht: arbeidsmarkttoeleiding.  

Kaderstellend voor het schoolplan is het meerjaren strategisch beleidsplan van Onderwijsgroep Buitengewoon en onze wettelijke verplichting (WVO).

Complementair aan het schoolplan zijn de documenten:

 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Curriculum PrO

Een belangrijk onderdeel van het schoolplan is het kwaliteitbeleidsplan.
Kwaliteitszorg beschouwen we als het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze (PDCA cyclus) de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. 

Jaarlijks wordt een schooljaarplan opgesteld aan de hand van de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Hierin vindt een uitwerking plaats van de verbeterdoelen en ambities geformuleerd in het schoolplan. Het schooljaarplan wordt bijgesteld aan de hand van resultaten en bevindingen van de diverse kwaliteitsinstrumenten. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school is de ondersteuningsstructuur zodanig ingericht dat aan elke leerling onderwijs en begeleiding op maat kan worden geboden.

Het Wildveld beschrijft voor alle leerlingen wat het verwachte eindniveau is. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt ook beschreven op welke manier de extra ondersteuning bijdraagt aan het bereiken van het verwachte eindniveau; het ontwikkelingsperspectief.

In het ontwikkelingsperspectief staat beschreven wat het verwachte uitstroomprofiel is:

OPP A   Arbeid assisterend: onder begeleiding handelen

 • Een leerling die veel moeite heeft met theoretisch leren (denk aan lezen, begrijpend lezen, schrijven en rekenen);
 • Op dit moment, maar ook later wanneer de leerling gaat werken nog veel ondersteuning en begeleiding nodig heeft;
 • Toegeleid wordt naar arbeid, binnen een assisterende functie.

OPP B    Arbeid assisterend: zelfstandig handelen

 • Een leerling die iets minder moeite heeft met theoretisch leren (denk aan lezen, begrijpend lezen, schrijven en rekenen);
 • Op dit moment, maar ook later wanneer de leerling gaat werken na uitleg en instructie al heel goed voor een bepaalde periode zelfstandig kan werken;
 • De mogelijkheid heeft om binnen praktijkonderwijs branche erkende certificaten te behalen;
 • Toegeleid wordt naar arbeid, binnen een assisterende functie.

OPP C   Arbeid assisterend: probleemoplossend handelen 

 • Een leerling die weinig moeite heeft met theoretisch leren (denk aan lezen, begrijpend lezen, schrijven en rekenen);
 • Op dit moment, maar ook later wanneer de leerling gaat werken, na uitleg en instructie al heel goed voor een bepaalde periode zelfstandig kan werken, zelfstandig problemen kan oplossen;
 • De mogelijkheid heeft om binnen praktijkonderwijs branche erkende certificaten én het Entree diploma MBO te behalen;
 • Toegeleid wordt naar arbeid, binnen een assisterende functie.

OPP D   PrO VMBO onderbouwklas 

 • Alleen voor leerlingen die toegelaten zijn tot de PrO VMBO onderbouwklas;
 • Deze leerlingen bevinden zich op het grensvlak PrO VMBO en gaan na 2 of 3 jaar naar het VMBO of blijven passend bij hun talenten op het PrO;
 • Mogelijke doorstroom naar het VMBO .

Het onderwijs op het Wildveld is ingericht op grond van het uitstroomprofiel Arbeid. De prestaties van de leerling worden gescoord op Basis- Expert- of Gevorderd niveau.
Door te Denken in perspectieven, te denken in kansen en mogelijkheden, wordt de leerling optimaal begeleid naar het meest passende uitstroomprofiel, A, B, C of D.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven