Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL1

Raadsgildenlaan 1 9646 AA Veendam

Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL1

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Samen verschillend”. Dat betekent dat iedere leerling welkom en iedere medewerker benoembaar is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. In het openbaar onderwijs leren wij van en met elkaar door elkaar te ontmoeten.

Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om hen voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen. Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortduren en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar. We vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders. Samen creëren we meerwaarde voor allen.

Onze kernwaarden zijn:

vertrouwen
respect
eigenheid
nieuwsgierigheid
verantwoordelijkheid

De missie en visie van Winkler Prins staan uitgebreid verwoord in ons Strategisch beleidsplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan en -profiel 2019 Winkler Prins beschrijft de binnen onze school beschikbare onderwijsondersteuning. Onderdeel van dit schoolondersteuningsplan is het schoolondersteuningsprofiel: een schematisch overzicht van vormen van ondersteuning per deelschool. Het schoolondersteuningsplan is een uitwerking van dit schoolondersteuningsprofiel. Het geeft aan welke ondersteuning de school wel en soms ook niet kan bieden binnen onze eigen organisatie. In het geval wij de ondersteuningsbehoefte niet kunnen aanbieden, gaan wij met ouders en andere partners binnen en/of buiten het SWV op zoek naar een passend traject voor de leerling.

Dit plan is ontstaan als gevolg van de wijzigingen in de Wet Voortgezet Onderwijs, die zijn ingegaan op 1 augustus 2014 als gevolg van de invoering van de wetgeving rondom passend onderwijs. Het sluit aan bij het oude zorgplan van onze school (dat met de vaststelling van dit schoolondersteuningsprofiel is vervallen) en het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (SWV GO) waarbij het Winkler Prins is aangesloten. Binnen dit SWV wordt door de scholen in de regio samengewerkt om passend onderwijs te realiseren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven