Christelijk Gymnasium Utrecht

Koningsbergerstraat 2 3531 AJ Utrecht

  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht
  • Schoolfoto van Christelijk Gymnasium Utrecht

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 is de Onderwijsinspectie op bezoek geweest om te oordelen over onze onderwijskwaliteit. Er zijn goede stappen gezet op het gebied van didactisch handelen en de kwaliteitszorg. Ons programma van toetsing en afsluiting voldoet aan de standaard en is op niveau. Er worden zinvolle lessen worden gegeven op het CGU, waarbij aandacht is voor leren op verschillende manieren en waar leerdoelen voor structuur en koppeling met het curriculum in bredere zin zorgen. Tevens werd de waardering uitgesproken voor de wijze waarop binnen het hele team wordt gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Al eerder (mei 2018) bestempelde inspectie ons leerstofaanbod (de inhoud van het curriculum en daarin verbreding en verdieping), de veiligheid (de sfeer) en het pedagogisch klimaat (hoe gaan we met elkaar om) als goed en hiervoor hebben we de hoogst mogelijke scores gekregen. We zijn blij dat de Onderwijsinspectie de gang van zaken in breedste zin voldoende of goed beoordeelt op het Christelijk Gymnasium Utrecht. De ontwikkelingen en stappen vooruit houden vanzelfsprekend niet op; als gehele school (personeel, leerlingen, ouders) blijven we actief werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven