Veluws College Twello

Veilingstraat 10 7391 GM Twello

  • Veluws College Twello is een officiële Topsport Talentschool. Het Veluws College is de enige Topsport Talentschool in de regio.
  • Het Veluws College Twello is een kleine, overzichtelijke school. Je wordt er gezien.
  • Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 volgen Sport, Cultuur en Wetenschap (projectonderwijs) binnen het curriculum.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het aantal ouders dat respons heeft gegeven is dus danig laag dat de gegevens als niet betrouwbaar moeten worden aangemerkt.

Wel is de trend hetzelfde als bij de leerling tevredenheid. De score is vrijwel overal boven de benchmark en een hoger gemiddelde dan vorig jaar.

De invloed van beperkende maatregelen als gevolg van het covid-19 virus is moeilijk meetbaar, maar heeft ongetwijfeld invloed op de mate van tevredenheid bij leerlingen en/of ouders. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan is van toepassing op de hele Veluwse Onderwijsgroep. Een onderdeel van het plan is de gedragscode. Hierin staat beschreven hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast staat in het veiligheidsplan opgenomen hoe we in bepaalde situaties handelen.

Gedragscode
Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leerlingen en medewerkers om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. Goede relaties en duidelijke afspraken zijn daarbij van belang. In deze gedragscode hebben we vastgelegd hoe we met elkaar omgaan. Daaruit voortkomend hebben de scholen ook eigen school- of huisregels opgesteld. Het bewust naleven van deze regels zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Er zijn te weinig ouders geweest die deze enquête hebben ingevuld. Daardoor is de enquête niet representatief.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven