De Nieuwste School

St. Josephstraat 106 5017 GK Tilburg

Schoolfoto van De Nieuwste School

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen die op de Nieuwste School binnen komen behalen doorgaans het diploma binnen de reguliere tijd. Er zijn weinig leerlingen die op een lager niveau uitkomen (en dus naar een lager onderwijstype gaan). De school werkt in de eerste twee jaren in brede brugklassen met maatwerk en differentiatie met als doel leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau uit te dagen. Er wordt voornamelijk formatief getoetst: leerlingen krijgen inhoudelijke feedback op wat ze laten zien. Deze feedback bevordert het leerproces en de ontwikkeling van het zelfbeeld in positieve zin. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen kunnen doubleren wanneer door school wordt ingeschat dat dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling. Vaak wordt het overdoen van een jaar gecombineerd met maatwerk. Een eerdere neerwaartse trend (dus dat er meer leerlingen doubleren) is in 19-20 gekeerd. Dat betekent dus dat er momenteel minder leerlingen doubleren. Uit de scores is trouwens op te maken dat we voor alle gemeten indicatoren boven de norm van de inspectie scoren. De hoge score op doorstroom laat zien dat we leerlingen alleen laten doubleren als er consensus over bestaat dat dat noodzakelijk is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2018-2019 waren de slagingspercentages van zowel mavo als die van havo lager dan die van het jaar daarvoor en zaten ze iets onder het landelijk gemiddelde. De scores van vwo daarentegen, waren iets hoger dan in 2017-2018 én lagen iets boven het landelijk gemiddelde.

Omdat we per niveau ongeveer 50 leerlingen per jaar hebben heeft het verschil van één leerling al snel 1,5-2% verschil tot gevolg. Dat maakt dat zowel in positieve als in negatieve zin de scores snel kunnen fluctueren.

Deze trend is in 19-20 gekeerd en de jaren daarna doorgezet..

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Deze resultaten laten zien dat onze scores rondom het landelijk gemiddelde uitkomen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Relatief veel leerlingen kiezen na het behalen van een diploma voor een tussenjaar. Dat verklaart het relatief grote percentage dat bij "overig" vermeld staat.

In 2017 heeft een wetenschappelijk onderzoek plaats gevonden, waarin het volgende geconcludeerd werd:

“Wat betreft aansluiting op het vervolgonderwijs lijkt het onderwijsleerproces op DNS meerwaarde te hebben ten opzichte van dat op referentiescholen. Oud-leerlingen van DNS zijn positiever over de voorbereiding die ze hebben gehad op de vervolgopleiding dan oud-leerlingen van referentiescholen. Docenten van de gekozen vervolgopleiding bevestigen dat ze even goed of beter voorbereid leken.” Bron: Wetenschappelijk evaluatie onderzoek, ESoE

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven