De Nieuwste School

St. Josephstraat 106 5017 GK Tilburg

  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School
  • Schoolfoto van De Nieuwste School

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De Nieuwste school wil alle leerlingen zoveel mogelijk kansen geven. Daar hoort bij dat we de samen met de leerling en diens ouders op zoek gaan naar het best passende opleidingsniveau. Daar waar mogelijk geven we een leerling de kans te proberen wat deze graag wil. Daardoor komen veel leerlingen uit op een hoger advies dan dat wat de basisschool heeft gegeven. Daarvan halen de meeste leerlingen het diploma binnen de reguliere tijd. De school werkt in de eerste twee jaren in brede brugklassen waarin leerlingen met mavo, havo en vwo-advies samen leren. De school heeft veel maatwerk en differentiatie met als doel leerlingen zoveel mogelijk op het best passende niveau uit te dagen.

Op DNS worden in de eerste leerjaren geen cijfers gegeven. Leerlingen krijgen inhoudelijke feedback op wat ze laten zien en presteren zodat ze weten voor welke onderdelen ze extra aandacht moeten hebben. Veel wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat goede feedback het leerproces beter bevordert dan het geven van cijfers én dat het leidt tot een positieve invloed op het zelfbeeld van de leerling. 

Vanaf leerjaar mavo 3 en havo/vwo 4 ontvangen leerlingen nog steeds feedback maar worden (ter voorbereiding op het examen) ook cijfers gegeven.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen kunnen doubleren wanneer door school wordt ingeschat dat dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling. Vaak wordt het overdoen van een jaar gecombineerd met maatwerk. Ten gevolge van de corona-pandemie zijn er in 2020 veel leerlingen doorgegaan naar het volgende jaar. Dat is eveneens gebeurd in 2021, hetzij in mindere mate. Daardoor zien we bij havo en vwo een toename van het aantal doublures. Op DNS heeft Corona enorm zijn tol geëist: leren op DNS is ook heel veel samenwerken en die leermomenten hebben leerlingen gedurende de coronaperiode moeten missen. Overigens wordt het besluit om wel of niet te doubleren altijd genomen in goed overleg tussen school, ouders en de betreffende leerling. We willen een leerling alleen laten doubleren als er consensus over bestaat dat dat noodzakelijk is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Voor wat betreft de slagingspercentages zien we -ook vanwege de invloed van de coronaperiode- een dalende lijn. De mavo-leerlingen hebben daarvan minder last gehad omdat voor hun de coronaperiode in minder cruciale jaren is gevallen. Daarnaast gaan de laatste jaren meer leerlingen waarover twijfel bestond of ze kansrijk zijn om te slagen, toch over naar het examenjaar. DNS geeft deze leerlingen (omdat ze dat zelf willen) het voordeel van de twijfel. Dat kan leiden tot lagere slagingspercentages.

Daarnaast: omdat op DNS per niveau ongeveer 50 leerlingen per jaar examen doen heeft het verschil van één leerling al snel 1,5-2% verschil tot gevolg. Dat maakt dat zowel in positieve als in negatieve zin de scores snel kunnen fluctueren.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Deze resultaten laten zien dat onze scores rondom het landelijk gemiddelde uitkomen met lichte fluctuaties over de jaren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in januari 2023 een thema-onderzoek gehad op het terrein van toetsing en examinering. Conclusie van de onderwijsinspectie was dat de examinering voldeed aan de norm.

Terug naar boven