CSG Eekeringe

Oostwijkstraat 8 8331 ED Steenwijk

Schoolfoto van CSG Eekeringe

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2013 is onze school gevisiteerd door een visitatiecommissie vanuit de Fricolore-Onderwijsgroep, waar onze school deel van uit maakt. Dit is een zogenaamde "critical-friend" visitatie. De werkwijze is als volgt. We doen als school eerst een zogenaamde zelf-evaluatie. Hierin beschrijven we ons zelf, onze sterke punten en onze aandachtspunten en doen we zelf ook intern een aantal lesbezoeken. Tijdens de feitelijke visite wordt dan door een intensieve observatatie van een groot aantal delen van lessen, het interviewen van betrokkenen (leerlingen/ouders/docenten/directie) onderzocht of de door de school vooraf gemaakte beschrijving goed overeenkomt met die van de visitatiecommissie.
De uitkomst van deze visitiatie is kort samengevat: de beoordelingen van de eigen lessen komt vrijwel geheel overeen met die van de commissie en is van voldoende niveau. De ouders en leerlingen zijn ronduit positief over de school. Het personeel geeft aan dat er op het gebied van de interne communicatie verbeterpunten zijn te noemen. De directie geeft aan al bezig te zijn om stappen te zetten die de interne communicatie zullen verbeteren. De commissie raadt aan om met volle kracht verder op in te zetten en is voor het overige in algemene zin goed te spreken over het schoolklimaat en de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Zo is het daadwerkelijk gebruik van ICT-hulpmiddelen in onze school op een bovengemiddeld niveau in vergelijking met andere vergelijkbare scholen.

Terug naar boven