De Meidoornschool

Vlaanderenlaan 7 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van De Meidoornschool

Het schoolplan

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op de Meidoornschool is door de inspectie meerdere keren gekwalificeerd als ‘goed’. Tijdens het laatste inspectiebezoek is ons zelfs geadviseerd om voor het predicaat ‘Excellente school’ te gaan. Onze uitstroom is goed, zowel leerlingen als ouders en teamleden geven aan tevreden te zijn. Waarom zouden we dan überhaupt aan kwaliteit moeten werken?    

Het geaccepteerde kwaliteitsniveau:    

Volgens de gestelde normen hoeft de Meidoornschool niet te werken aan hogere opbrengsten voor haar leerlingen. Het grootste gedeelte van de leerlingen stroomt uit naar beschermde arbeid, het andere deel naar dagbesteding. De bestendiging van de uitstroomplekken is uitstekend. Toch hebben leerlingen in het Speciaal Onderwijs niet dezelfde kansen als leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het leggen van de lat.  Door allemaal over (dezelfde) kennis te beschikken, begrijpen we de wereld beter en kunnen we een samenleving vormen. Door het aanbieden van deze kennis creëer je kansen om te participeren in de maatschappij. De filosoog Epictetus zei het al in de eerste eeuw: “Only the educated are free”. Vanuit dit perspectief bekeken is er nog veel werk te verzetten in het Speciaal Onderwijs. Vanuit school moeten we de lat hoger gaan leggen. Door les te geven vanuit een op kennis gebouwd curriculum kunnen we de kansenongelijkheid verkleinen. Door de mentale modellen van onze SO/VSO leerlingen te vergroten, dichten we het gat tussen onze leerlingen en de leerlingen in het SBO en PRO. Scholen moeten het verschil maken in de kansenongelijkheid. Dát is de belangrijkste onderwijsinnovatie die we moeten maken. Vragenlijsten en inspectierapporten kunnen uitwijzen dat de Meidoornschool uitstekend werk levert. Maar waar ligt onze eigen lat? Wat is ónze norm? Welke toekomst willen wij voor onze leerlingen? Dit is de discussie die we op de Meidoornschool willen voeren. 

Roadmap Marzano    

Een andere manier om de kwaliteit van de Meidoornschool te meten, die beter weergeeft op welke gebieden we zouden moeten verbeteren, is middels de Roadmap van Marzano. Dit model geeft aan hoe je een high performing school kunt worden. De school kan op drie niveaus worden beoordeeld. Het eerste niveau gaat over het scheppen van randvoorwaarden voor schoolontwikkeling (basic school), het tweede niveau gaat over het goed laten presteren van de school (well performing school) en het derde niveau gaat over het best mogelijk onderwijs bieden voor alle leerlingen (high performing school). De Roadmap die is ingevuld voor de Meidoornschool heeft ons doen inzien dat de randvoorwaarden voor schoolontwikkeling op orde zijn; we op onderdelen een ‘well performing school’ zijn en dat  op een aantal onderdelen nog winst te behalen is. Om een ‘high performing school’ te worden zullen we gaan werken aan een Professionele Leergemeenschap.                              

Werken aan onderwijsverbetering gebeurt voortdurend. De initiatieven zijn verschillend en verbeteringen worden op diverse manieren aangestuurd. DuFour is één van de wetenschappers die zich bezig heeft gehouden met de manier waarop onderwijsverbeteringen het beste tot stand kunnen komen. Hij heeft dit vormgegeven in de Professionele leergemeenschap.

Een Professionele Leergemeenschap kent drie onderliggende grote uitgangspunten; in een Professionele Leergemeenschap  ligt de focus op zo hoog mogelijke leerresultaten voor álle leerlingen, er heerst een cultuur van samenwerking waarin leraren collectief de verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces van de leerlingen en er wordt resultaatgericht gewerkt om de praktijk te verbeteren en duurzame verbeteringen aan te sturen.  Een goed werkende Professionele Leergemeenschap heeft zes hoofdkenmerken:  

1. Er is sprake van gedeelde visie, waarden en doelstellingen.  

2. Er heerst een cultuur van samenwerking.  

3. Er wordt gezamenlijk onderzoek gedaan.  

4. Er is sprake van actiegerichtheid (leren door te doen).  

5. Er wordt voortdurend gestreefd naar verbetering.  

6. Er wordt resultaatgericht gewerkt.      

De Meidoornschool als Professionele Leergemeenschap.    

Er is geen standaardformule die je kunt toepassen om een Professionele Leergemeenschap te realiseren. Een cultuuromslag betekent dat je door complexe zaken heen moet werken om te ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Gaandeweg doe je aanpassingen. Het pad ontwikkelt zich tijdens de trektocht: stap voor stap. Het is een afwisseling van handelen en reflecteren, gericht op het realiseren van een gewenste toekomst, terwijl we al op weg zijn (Wierdsma en Swieringa, 2011).  Kwaliteitsverbetering kan pas plaatsvinden wanneer er sprake is van een veilige, professionele cultuur. In de afgelopen jaren hebben we hier op de Meidoornschool hard aan gewerkt. Op de vragenlijst sociale veiligheid scoorden teamleden 4 jaar geleden een 1.2 op een schaal van 1 tot 4. Dit jaar was de score 3.8. Het programma ‘werken aan een veilige professionele cultuur’ lijkt hiermee geslaagd.     

Onze trektocht    

De trektocht op weg naar een veilige professionele cultuur zag er als volgt uit.   In het schooljaar 16-17 hebben we gewerkt aan het herstellen van veiligheid en vertrouwen. Dit hebben we gedaan middels de metaforen van Gung Ho! (Blanchard & Bowles, 1998). In het schooljaar 17-18 is er ingezet om elkaars critical friend te willen zijn. Dit hebben we vormgegeven middels de Feedbackrijke school. In het huidige schooljaar hebben we ingezet op het vergroten van het persoonlijk leiderschap van teamleden, middels de 7 eigenschappen van Covey (1989). Tevens zijn we dit schooljaar gestart met het realiseren van een leescultuur. Door het aanbieden van literatuur aan teamleden, hebben we een visie op leren kunnen vormen en op het organiseren van leren. Ericsson, DeBruyckere, Kirschner, Didau en Rosenshine liggen aan deze visie ten grondslag. Om te komen tot een Professionele Leergemeenschap op de Meidoornschool is het van belang om visie te vormen op 4 cruciale onderdelen. Naast de visie op leren en de visie op leren organiseren, is er ook visie gevormd  op professionaliteit en veranderen. Dit vormt de basis voor de Professionele Leergemeenschap  op de Meidoornschool.      

Visie op leren  Leren is een verandering in het lange termijngeheugen dat veroorzaakt wordt door veel en gericht te oefenen met feedback van een expert.  Talent bestaat niet, alles is te leren (Ericsson & Pool, 2016).  Kennis krijgt betekenis door toepassing in gestructureerde situaties.   Visie op leren organiseren   Wij gaan voor kwalitatief, hoogwaardig onderwijs gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectieve strategieën.  Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen.  We geven effectief les middels expliciete directe instructie (Rosenshine, 2012).  Leerlingen passen geleerde kennis toe in betekenisvolle praktische situaties.    

Visie op veranderen  

We willen teamleden structureel ruimte bieden om het onderwijs te verbeteren.  Om dit te kunnen realiseren richten we de organisatie in als Professionele Leergemeenschap.  We leren en werken samen in leerteams.    

Visie op professionaliseren  

Onze teamleden zijn vakmensen die weten hoe ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs moeten vormgeven.  Het team heeft een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om structureel te werken aan hun professionaliteit, vakmanschap en verbetering van het onderwijs.   Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en van de professionele ervaring van elkaar.    

Enigma                                                                                                                    

Teamleden moeten zich zoveel mogelijk kunnen richten op het primaire proces. Om dit te realiseren kan er gewerkt worden met Enigma, een aanpak ontwikkeld door een schoolleider in Amsterdam, om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren. Enigma is zo ingericht dat de werkdruk voor leraren zo laag mogelijk is en dat de leraar optimaal zijn vakmanschap kan ontwikkelen. Het geeft een team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan. Het wordt vastgelegd in ambitie- en kwaliteitskaarten. Deze kaarten fungeren als procesbeschrijvingen. Je spreekt namelijk af wat je wel doet, maar ook vooral wat je niet doet.   

Ambitiekaarten   

Dit zijn kaarten waarin we doelen op verschillende beleidsterreinen uitwerken. Verschillende domeinen worden gekoppeld aan kerndoelen. Ambitiekaarten zijn bouwstenen van het onderwijs. Wat willen we vanuit onze visie op goed onderwijs bereiken?  De Meidoornschool heeft ambitiekaarten geschreven t.a.v. de volgende domeinen: 

- Rekenen.   

- Taal.  

- Sociale veiligheid en burgerschap (Vreedzame School & Wijk, Feedbackrijke School).

- Kwaliteitszorg. 

- Professionaliseren van leraren.           

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Meidoornschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden. Wij bieden thuisnabij specialistisch onderwijs, samen met andere partners in een veilige omgeving, aan kinderen van vier tot twintig jaar. De school kan in de huidige onderwijssituatie een adequaat onderwijsaanbod bieden aan kinderen met een ZML toelaatbaarheidsverklaring.  

In de school zijn de volgende groepen leerlingen te onderscheiden, te weten:

-       Leerlingen met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking zonder bijkomende problematiek;

-       Leerlingen met een verstandelijke beperking(en) met bijkomende problematiek (sociaal emotioneel en gedragsmatige problematiek/ ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of hechtingsproblematiek);

-       Leerlingen met een verstandelijke beperking en lichte lichamelijke beperkingen met of zonder bijkomende problematiek;

-       Leerlingen met een IQ van boven de 70, die sociaal emotioneel ondersneeuwen in het regulier onderwijs (leerlingen op grensgebied met praktijkonderwijs, LVG+ problematiek). Dit zijn leerlingen waarbij de psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornis) dermate belemmerend is, waardoor de leerling zijn cognitieve vermogens onvoldoende in kan zetten en de leerling ook in sociaal-emotioneel opzicht niet voldoende kan functioneren in het regulier, dan wel speciaal basisonderwijs/ praktijkonderwijs.  

De school leidt de leerlingen toe naar:

-       vormen van dagbesteding en beschermd wonen;

-       begeleid wonen en werken;

-       arbeidsmarkt/ vrije bedrijf en zelfstandig wonen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven