csg Bogerman Sneek

Hemdijk 2 8601 XH Sneek

  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen van de leerjaren 2 tot en met 5 vulden het tevredenheidsonderzoek in. Hieruit bleek dat de 'algemene tevredenheid' gewaardeerd wordt met gemiddeld een 6,5. Het schoolklimaat (veiligheid en sfeer) wordt als positief beoordeeld. Leerlingen geven aan dat docenten meer rekening mogen houden met wat zij wel en niet kunnen. Ook de informatievoorziening kan beter.

Om leerlingen een grotere stem in de organisatie te geven is een leerlingenvereniging opgericht. Leerlingen spreken met de rector via de leerlingenraad en oefenen invloed uit in de medezeggenschapsraad.  Leerlingen ervaren csg Bogerman als een plezierige en veilige school. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken zoals de HALT-thermometer.

De sfeer op school wordt door leerlingen beoordeeld met een ruime voldoende. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De mentor is verantwoordelijk voor een goed en veilig klimaat in de klas. Hij of zij signaleert vroegtijdig wanneer leerlingen zich niet prettig voelen in de groep. Mentoren en leerlingen kunnen terecht bij de zorgcoördinator voor extra hulp of ondersteuning.

Csg Bogerman heeft een veiligheidsplan waarin staat omschreven hoe te handelen als toch onveilige situaties worden geconstateerd.  Er is intensief en goed contact met jeugdzorg, politie en gemeente. Gezamenlijk wordt gewerkt aan preventie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders van leerlingen in het tweede tot en met het vijfde leerjaar vulden het tevredenheidsonderzoek in. Hieruit bleek dat de algemene tevredenheid gewaardeerd wordt met gemiddeld een 6,9. Het schoolklimaat, veiligheid en sfeer en de tevredenheid over de mentor worden positief beoordeeld. Deze punten komen ook naar voren in panelgesprekken met ouders uit meerdere leerjaren. Ouders vragen om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor hun kind. De inzet van laptops of iPads in de klas kan hieraan bijdragen.

Ouders kunnen via de ouderraad en de medezeggenschapraad invloed uitoefenen. Uit een imago-onderzoek gehouden onder ouders en leerlingen (2015) blijkt dat zij de school typeren als benaderbaar, veilig en leerlinggericht.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven