VSO Viertaal College Schagen

Hoep 28 1741 MC Schagen

 • doorgaande lijn met vervolgonderwijs en/of arbeid
 • aandacht voor sociale weerbaarheid
 • Schoolfoto van VSO Viertaal College Schagen
 • georganiseerd door de leerlingenraad, deze keer thema 'Gala'
 • uitgaan van de mogelijkheden en talenten

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van VSO VierTaal College Schagen (voorheem VSO Hendrik Mol) Schakelstroom VMBO en Praktijkstroom; cluster 2 onderwijs voor leerlingen vanaf 12 jaar met een auditieve en communicatieve belemmering, slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Naast de Praktijkstroom en de Schakelstroom beschikt de school over de dienst ambulante begeleiding die leerlingen in het regulier onderwijs thuis-nabij ondersteuning biedt.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Als er vragen zijn die in dit SchoolVenster niet worden beantwoord, nodigen wij u van harte uit om met ons contact te zoeken via bovenstaand telefoonnummer of emailadres. Informatie is ook te verkrijgen via onze website http://www.viertaalcollegeschagen.nl/

Kenmerken van de school

 • Opbrengst gericht
 • Taal, Communiceren
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Onderwijs op maat
 • Samenwerking regulier VO

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verandering van het onderwijsconcept op onze mooie school heeft een tijdelijke terugloop van het leerlingenaantal opgeleverd. Naar verwachting zal het leerlingenaantal zich over enkele jaren stabiliseren rond de 70 leerlingen.

Motivering:

In relatie met de veranderende onderwijsbehoefte van onze leerlingen en de Wet Passend Onderwijs heeft VSO Hendrik Mol zijn onderwijsconcept gewijzigd. Dit houdt in dat de school vanaf schooljaar 2014-2015 geen examenonderwijs VMBO meer aanbiedt. Per genoemde datum bestaat het onderwijsconcept VSO Hendrik Mol uit:

 1. Schakelstroom VMBO BBL, KBL en GTL; voor leerlingen met uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In drie jaar tijd doorlopen de leerlingen de eerste twee leerjaren van het VMBO. Daarna schakelen zij bij voorkeur naar het regulier voortgezet onderwijs waar zij, met ondersteuning van de dienst ambulante begeleiding, in staat gesteld worden hun VMBO diploma te behalen. Voor wie aangewezen blijft op voortgezet speciaal onderwijs is het mogelijk te schakelen naar de VSO AG Bellschool te Amsterdam om daar een VMBO diploma te behalen.
 2. Praktijkstroom; voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeidsgericht. In minimaal vijf jaar tijd doorlopen de leerlingen een volwaardig Praktijkstroom-traject gericht op het behalen van (landelijk erkende) branchecertificaten. Deze certificaten vergroten de mogelijkheden tot succesvolle instroom op de arbeidsmarkt.   


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven