CBSplus, school voor havo en mavo

Roerdomplaan 42 3084 NM Rotterdam

Schoolfoto van CBSplus, school voor havo en mavo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Schooltoezicht

Het schooltoezicht wordt verzorgd door de inspectie van het onderwijs. Jaarlijks worden de opbrengsten van de school getoetst; als er geen belangrijke tekortkomingen zijn, vindt geen verder onderzoek plaats.

Collegiale visitatie

Alle scholen van CVO, waaronder CSG Calvijn, zijn betrokken bij het project collegiale visitatie (schoolbezoeken) dat is opgezet samen met de scholen van Lucas Onderwijs (uit Den Haag en omstreken).

De doelstellingen van de collegiale visitatie zijn het realiseren van een sterke vorm van reflectie tussen scholen en het versterken van de systematische kwaliteitszorg in de scholen.

Procedure schoolbezoeken
Bij een collegiale visitatie kiest de school twee onderwerpen en maakt een zelfanalyse van de voorgeschiedenis, de huidige stand van zaken en vaak van toekomstige plannen. De school vult de zelfanalyse aan met allerlei gegevens. Dat zijn documenten zoals inspectierapporten, beleidsplannen, activiteitenplannen, idu-gegevens, enquête-uitslagen en dergelijke. De onderwerpen van de visitatie zijn bepalend voor de keuze van documenten. De visitatiecommissie bestudeert alle documenten en bespreekt onderling welke vragen ze wil stellen aan de school.

De commissie bezoekt vervolgens een dag lang de school en voert gesprekken met de schoolleiding en drie tot vijf panels. Meestal zijn dat panels van docenten, teamleiders of sectieleiders, leerlingen en ouders. Soms is er ook een panel van externen, adviseurs of begeleiders van buitenaf die betrokken zijn bij de school. De school kiest zelf de panels en de panelleden.

De commissie beoordeelt de school niet, maar kijkt hoe de school er op de gekozen onderwerpen voorstaat. Na de visitatie stelt de commissie een rapport samen waarin de school als het ware een spiegel wordt voorgehouden. Het rapport is een weergave van de opvattingen en ervaringen van de panelleden, aangevuld met conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Daarmee kan de school zelf aan de slag.

 

Terug naar boven