Accent PRO Delfshaven

Japarastraat 4 3029 NA Rotterdam

  • Het schoolplein is in 2016 geheel vernieuwd dankzij de subsidie van Jantje Beton.
  • Schoolfoto van Accent PRO Delfshaven
  • Schoolfoto van Accent PRO Delfshaven
  • Schoolfoto van Accent PRO Delfshaven

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Accent schoolplan "Accent werkt" is richtinggevend voor de ontwikkeling van ons onderwijs in de periode van 2019 tot 2023.

Daarnaast maakt de school elk jaar een jaarplan, waarin de doelen voor het lopende schooljaar zijn geformuleerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Accent Praktijkonderwijs Delfshaven neemt zorg een belangrijke plaats in. De mentor is de spil in de zorg. Hij of zij heeft een goede relatie met de leerlingen, ouders en eventueel hulpverleners. De mentor bespreekt belangrijke onderwerpen met de leerling en de ouders. Onderwerpen over wat de leerling wil leren en onderwerpen over wat voor de leerling nodig is om tot leren te komen. Dat kan ook extra begeleiding of ondersteuning zijn.

Op school is een leerling bemiddelaar aanwezig. De leerling bemiddelaar bemiddelt tussen leerlingen onderling en leerling en docenten bij conflictsituaties. De leerling bemiddelaar is met name preventief aan het werk. De leerling bemiddelaar is verantwoordelijk voor de verslaglegging in het leerlingvolgsysteem en heeft contact met ouders over het conflict en de afspraken die er worden gemaakt. De leerling bemiddelaar kan in overleg met de mentor en ouders een leerling inbrengen in het zorgteam.

Een aantal keer per jaar komt het School Ondersteuning Team (SOT) bijeen. In dit team zitten de mensen van het zorgteam samen met de leerplichtambtenaar, buurtagent, Koersconsulente en schoolverpleegkundige rond de tafel. Ook hier wordt gesproken over leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben.


 
 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven