Laurens Lyceum

Voorhout 100 3055 ES Rotterdam

Met onze kleine klassen ben jij goed in beeld bij ons en kunnen we, indien nodig, snel maatwerk leveren.

Profielkeuze

Toelichting van de school

De decanen bieden hulp bij het maken van keuzes: -De keuze voor je profiel in de derde klas. -De keuze voor een studie of vervolgopleiding na de middelbare school. Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De decanen bieden jou extra ondersteuning bij het maken van deze voor jou juiste keuzes. Zowel in de derde klas (profielkeuze), als in de bovenbouw (studiekeuze) is het mogelijk een gesprek aan te vragen met één van de decanen. Het is ook mogelijk dat je mentor je doorverwijst. Op school bieden wij door het jaar heen extra activiteiten aan met betrekking tot studiekeuze. Daarnaast is het belangrijk om studiekeuzeactiviteiten te bezoeken buiten school: Denk aan open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen. Als deze onder schooltijd plaatsvinden, dan is het mogelijk hiervoor verlof aan te vragen bij de decanen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan 2020-2024 bevat een heldere omschrijving van de Missie en Visie van het Laurens Lyceum en van de identiteit, pedagogiek, onderwijskundige vormgeving, personeelsbeleid en kwaliteitszorg van de school.

In het schoolplan 2020-2024 staan borging, optimalisering en innovatie centraal, met het fleXmodel en flexrooster als verbindende factor in de wijze waarop we het onderwijs organiseren. De ambities en doelen voor 2020-2024 staan in het schoolplan beschreven en toegelicht.

Jaarlijks wordt op basis van het schoolplan een schoolbreed activiteitenplan gemaakt, waarin de doelen en in te zetten acties voor het betreffende schooljaar verder zijn uitgewerkt.

U vindt het schoolplan 20-24 op onze website: https://www.laurenslyceum.nl/uploads/Schoolplan2024.pdf

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan 21-24 bevat een beschrijving van de ondersteuningsstructuur van het Laurens Lyceum. 

Het plan beschrijft de geboden ondersteuning, de betrokken personen en instanties en als bijlage het dyslexiebeleidsplan.

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven