STC vmbo college

Westzeedijk 487 3024 EL Rotterdam

  • In de mediatheek kun je digitaal informatie opzoeken en boeken lenen, maar ook in alle rust je huiswerk maken.
  • Samen, de leerling, ouders en school, zorgen we voor een optimaal leerresultaat.
  • Leren gaat het beste als je lekker in je vel zit. Daarom doe je bij ons veel aan sport.
  • Voor de technieklessen gaan de leerlingen naar het gebouw van STC Group aan de Lloydstraat.
  • Schoolfoto van STC vmbo college

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het STC vmbo college is een onderdeel van STC Group. STC Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Op het STC vmbo college is veel aandacht voor moderene technologieën die bijvoorbeeld gebruikt worden in en rond de haven.

Het STC vmbo college is de enige school in Rotterdam en wijde omgeving waar het eindexamenprofiel Maritiem en Techniek (MaT) aangeboden wordt. Binnen dit profiel kun jekiezen uit vier vakrichtingen:

- Rijn- en Binnenvaart
- Transport en Logistiek
- Haven en Vervoer
- Scheeps- en jachtbouw

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is een richtinggevend document voor vier jaar. Naast evaluatie van de afgelopen vier jaar wordt aangegeven welke nieuwe beleidsvoornemens er zijn. Het doel is om het onderwijs te blijven verbeteren en aan te laten sluiten op de samenleving en de arbeidsmarkt - in het bijzonder de arbeidsmarkt in en rond de Rotterdamse haven. Het STC vmbo college blijft inzetten op een optimale persoonijke ontwikeling van de leerlingen door modern onderwijs met veel aandacht voor nieuwe technologieën. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding op het STC vmbo college

De leerlingen van het STC vmbo worden voorbereid op beroepen waar veel zelfstandigheid, discipline en inzet wordt gevraagd. De taak van de school is de leerlingen hier goed op voor te bereiden. Er wordt structuur en aandacht geboden, met oog voor de ontwikkeling van de leerling. Onderwijs en begeleiding gaan hand in hand, want een goede begeleiding is een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

De lessen worden gegeven door goed opgeleide docenten. Als het nodig is, kunnen zij extra uitleg aan de leerling geven.

Als er problemen zijn die het behalen van het diploma in de weg staan, zijn er verschillende manieren waarop we een leerling kunnen ondersteunen.

Eerstelijnsbegeleiding

Iedere klas heeft een eigen mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. Hij of zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen op de voet. Zijn er twijfels over de ontwikkeling, dan kan de mentor contact opnemen met het begeleidingsteam.

Tweedelijnsbegeleiding

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig om de opleiding af te kunnen maken. Ditnoemen wij tweedelijnsbegeleiding. Het STC vmbo college heeft begeleidingsteams die bestaan uit een intern begeleider, een schoolmaatschappelijke werker en een begeleider voor passend onderwijs. Bij ingewikkelde begeleidingsvraagstukken kan het STC vmbo college de situatie bespreken in het Begeleidings- en Advies Team. In dit team zitten ook externe deskundigen zoals een orthopedagoog en leerplichtambtenaar.

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

Leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen gebruik maken van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Dit geldt voor leerlingen die daar een officiële indicatie voor hebben gekregen.

Taal- en rekenbeleid 

Het STC heeft de beheersing van taal (lezen) en rekenen hoog in het vaandel. In speciale lessen worden leerlingen hierin ondersteund en geschoold.    

Dyslexie

Alleen leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen in overleg gebruik maken van de geboden faciliteiten. Bij de intake worden er afspraken gemaakt over welke inzet nodig is. In het eerste leerjaar is er een dyslexiescreening, alle leerlingen worden dan getest. Afhankelijk van de resultaten zal er een vervolgtraject worden ingezet. Mocht blijken dat er genoeg aanwijzingen zijn voor dyslexie, dan zal ook het diagnostische onderzoek worden ingezet en indien positief beoordeeld zal er een dyslexieverklaring worden afgegeven. 

Dyscalculie  

Er wordt STC-breed (vmbo en mbo) gewerkt aan een protocol voor dyscalculie. In individuele gevallen kan er via het Begeleidingsteam een verzoek tot onderzoek worden gedaan waarna een traject volgt van testen, ondersteuning en eventueel een verklaring dyscalculie. De benodigde aanpassingen worden dan ook besproken en ingezet. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven