Yuverta vmbo Roermond

Jagerstraat 6 / 6042 KA Roermond

Schoolfoto van Yuverta vmbo Roermond

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Algemeen:

Met betrekking tot de Basis- en Kadergerichte opleiding wordt ongeveer de helft van de leerlingen in een hogere leerweg geplaatst dan het advies van de basisschool. Van de leerlingen met een advies voor Basisberoepsgerichte leerweg gaat ongeveer 41% naar een hogere leerweg dan aanvankelijk geadviseerd is door de basisschool. Vanuit het advies Basis-Kader gaat ongeveer 55 % naar een hogere leerweg vergeleken met het eerste advies van de basisschool.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Voor beide bovenstaande grafieken zijn de gegevens van 2019 – 2020 nog niet opgenomen. We kennen inmiddels deze cijfers. Deze zijn positief en zullen een ander beeld gaan bieden. Wat in de linker grafiek naar voren komt is dat er in 2018 – 2019 meer leerlingen in de onderbouw zijn blijven zitten dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met een aanscherping van het overgangsbeleid om de leerlingen beter voorbereid aan de bovenbouw te laten starten. Dat strenger overgangsbeleid was een direct gevolg uit de gegevens van de rechter grafiek. Met name in de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg was de doorstroom niet naar tevredenheid. Door andere determinatie en beter overgangsbeleid worden de leerlingen beter in de voor hen passende leerweg geplaatst.  
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Binnen het CITAVERDE College is de tendens dat in alle leerwegen tussen 2017-2019 voor alle drie de leerwegen Basis, Kader en GEMENGD/ THEORETISCHE leerweg de cijfers van het Centraal Examen (CE) hoger zijn dan de cijfers van het School Examen (SE) hetgeen betekent dat leerlingen voor het Centraal Examen heel goed scoren. Ook scoren leerlingen van het CITAVERDE College boven het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven