rsg de Borgen, Esborg

Burchtlaan 2 9301 TJ Roden

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als de verwachting is dat jij, ook met extra ondersteuning, waarschijnlijk geen diploma kunt halen op het voortgezet onderwijs, dan is het praktijkonderwijs iets voor jou.

Op de Esborg volgen leerlingen tussen de 12 en 18 jaar praktijkonderwijs. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Je hebt:

  • een leerachterstand van minimaal drie jaar in twee of meer vakken (waarvan zeker 1 vak begrijpend lezen of rekenen moet zijn);
  • een intelligentie (IQ) tussen de 55 en 80.

Toelating

Jouw (speciale) basisschool geeft aan of jij in het voortgezet onderwijs extra begeleiding nodig hebt. Dat staat onder andere in het onderwijskundig rapport, dat de school samen met jouw ouders/verzorgers opstelt. Eventueel doet de Esborg aanvullend onderzoek om een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) te kunnen afgeven.

Op het praktijkonderwijs bereiden wij jou goed voor op de toekomst. Wij leren je basisvaardigheden, zodat je zo zelfstandig mogelijk verder kunt in de maatschappij. Praktijkonderwijs wordt gegeven op de Esborg in Roden.

Schakelklas

Als er twijfels zijn of je naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (bb) kunt, dan zou je naar de schakelklas kunnen. Je volgt dan bb met extra praktijkvakken. Je krijgt dan de mogelijkheid om door te stromen naar vmbo bb. De schakelklas is op de Esborg. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Aan het eind van de opleiding ontvangen de leerlingen een diploma Praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs wordt geen eindexamen afgenomen. Er is geen landelijk examen, omdat de leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. Praktijkonderwijs levert maatwerk voor haar leerlingen. Het gaat dus om een schooldiploma. Aan dit schooldiploma voor de Esborg zullen bijvoorbeeld bewijzen van deelname aan diverse activiteiten (portfolio), praktijkverklaringen en branchecertificaten worden toegevoegd.

Voor een aantal onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen leerlingen door middel van diverse cursussen certificaten behalen. 

Cursussen zijn een aanvulling op het onderwijsaanbod. De meeste leerlingen vinden een baan in het bedrijfsleven. Door het aanbieden van stages en branchegerichte cursussen willen we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige baan. Het behalen van certificaten is niet alleen goed voor het vinden en behouden van een geschikte baan, maar versterkt ook het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van de leerling.  

De komende jaren willen we in samenwerking met het bedrijfsleven, de gemeente en diverse brancheorganisaties het aantal cursussen uitbreiden om een zo compleet mogelijk aanbod samen te stellen voor de verschillende sectoren (Detail/Zakelijke dienstverlening, Groen, Techniek en Zorg & Welzijn). 

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het beleid van de Esborg is om leerlingen een individueel uitstroomtraject aan te bieden.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2015 heeft de Inspectie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schoolbezoek afgelegd.
Op basis van dit onderzoek is aan de Esborg het basisarrangement toegekend omdat zowel de kwaliteitszorg als ook de kwaliteit van het onderwijsproces van voldoende niveau is. Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen waar wij als school veel aandacht aan besteden. Verder heeft de Esborg in het schooljaar 2015 meegedaan een audit binnen rsg de Borgen en OGN. De praktijkscholen binnen Onderwijsgroep Noord hebben elkaar kritisch bekeken en beoordeeld.

In het kader van "Doorontwikkeling Praktijkonderwijs" doet de Esborg mee aan het project Stimulans met als doel de kwaliteit van het Praktijkonderwijs en in het bijzonder van de Esborg op een hoger plan te brengen.

Terug naar boven