SG Nelson Mandela

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela
  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela
  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SG Nelson Mandela is in maart 2019 gevisiteerd door een grote groep Daltoncollega’s uit heel Nederland. We hebben na deze visitatie weer het vertrouwen gekregen om ook de komende 4 jaar een daltonschool te zijn.

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 4 en 5 februari 2016 een onderzoek uitgevoerd bij de afdeling vmbo theoretische leerweg van de Scholengemeenschap Nelson Mandela te Purmerend, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze school en over de naleving van wet- en regelgeving.

De inspectie heeft geconstateerd dat

  • Het onderwijs op de SG Nelson Mandela heeft voldoende kwaliteit. De school heeft de afgelopen twee jaar haar opbrengsten weten te verhogen en heeft ook meer vat weten te krijgen op de kwaliteit van het primaire proces.
  • De ondersteuning aan leerlingen die extra steun nodig hebben verloopt meer en meer op planmatige wijze.
  • De kwaliteitszorg is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. De opbrengsten worden nauwgezet geanalyseerd en waar nodig worden – in sectieverband -maatregelen getroffen.
  • De beschikbare onderwijstijd wordt efficiënt gebruikt, de docenten leggen duidelijk uit en de leerlingen zijn in ruime meerderheid actief betrokken bij de les.
  • Tijdens de les krijgen leerlingen een duidelijke feedback op hun inbreng, waarbij niet zozeer de juistheid van het antwoord als wel de wijze waarop het antwoord tot stand is gekomen, centraal staat. Ook op schriftelijk werk krijgende leerlingen goede feedback.

Terug naar boven