Clusius College Purmerend

Aletta Jacobslaan 1 1442 AG Purmerend

  • Schoolplein en entree
  • Kantine
  • voedingslokaal

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Welke leerweg je ook volgt, bij ons haal je het beste in jezelf naar boven. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Een vmbo opleiding duurt vier jaar. De eerste twee jaren vormen de onderbouw. Aan het einde van het 2de leerjaar worden leerlingen in een defintieve leerweg geplaatst. Wanneer vier leerjaren op het vmbo zijn doorlopen en het examen met een goed resultaat is afgesloten ontvangt de leerling een diploma. De school zorgt, bij inschrijving op de vervolgopleiding, voor uitschrijving bij de school.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Clusius College Purmerend kent traditioneel een hoog slagingspercentage (95 - 100 %), met goede cijfers voor het Centraal Examen.
Wij behalen die goede resultaten omdat:
  • we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en duidelijk eisen aan ze stellen,
  • we goede lessen geven,
  • we onze leerlingen adequaat begeleiden (en waar nodig hulp op maat bieden),
  • we altijd actief proberen ons onderwijs waar mogelijk verder te verbeteren.

Het slaagpercentage is een belangrijke indicator van een succesvol onderwijs. Er wordt dan ook jaarlijks een analyse gemaakt van de percentages en hieraan worden acties gekoppeld om het slaagpercentage zo hoog mogelijk te houden.

 

 Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn een belangrijke indicator van een succesvol onderwijs. Er wordt dan ook jaarlijks een analyse gemaakt van de examencijfers en hieraan worden acties gekoppeld om cijfers zo hoog mogelijk te houden.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De onderstaande grafieken laten zien hoe de uitstroom naar de vervolgopleidingen is.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Clusius College Purmerend legt op verschillende manieren verantwoording af aan derden.
 
Het eigen jaarverslag van het Clusius College Purmerend (zie website), de zelfevaluatie van de mate waarin wordt voldaan aan de eisen die het toezichtskader van de Inspectie stelt aan de school zijn hiervan de meest in het oog springende zaken.
 
De school kent ook een "Begeleidingscommissie" waarin o.a. beleidskeuzes, de begroting en de uitputting / voortgang hiervan en het jaarllijkse VestigingsActiviteitenPlan (het VAP) worden besproken. In deze commissie hebben een vertegenwoordiging van het lokale bedrijfsleven en van de ouders / verzorgers zitting.
 
In het kader van horizontale verantwoording heeft het Clusius Purmerend er tevens voor gekozen ouderparticipatie vorm te geven middels "ronde-tafel-gesprekken" met ouders (= ouderpanels). Hierbij vindt schriftelijke verslaglegging plaats over de opbrengsten van deze gesprekken.

Terug naar boven