Hoeksch Lyceum

Hoefsmid 1 3263 CC Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van Hoeksch Lyceum
  • Schoolfoto van Hoeksch Lyceum
  • Schoolfoto van Hoeksch Lyceum
  • Schoolfoto van Hoeksch Lyceum
  • Schoolfoto van Hoeksch Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerling voelt zich bij ons veilig en is tevreden over de rol van de mentor en de begeleiding. Een breder aanbod, meer differentiatie en activerende werkvormen zorgen voor de gewenste uitdaging. Een nieuwe opzet van de leerlingenraad met vertegenwoordigers uit elk leerjaar vergroot de inspraak van de leerlingen. In iedere leerweg is een klankbordgroep van leerlingen samengesteld. De teamleiders voeren regelmatig feedback gesprekken met deze leerlingen. Waar nodig wordt in de klas maandelijks een kleine enquête uitgezet. Met de resultaten gaat het lerarenteam direct aan de slag. Zo hopen wij te zorgen voor een optimaal welbevinden van de leerling.

Docenten krijgen blijvend scholing om de kwaliteit van de lessen te garanderen.

Door het decanaat is hard gewerkt aan het optimaliseren van de keuzebegeleiding.

Onderstaande gegevens hebben alleen betrekking op de leerlingen van de brugklas, derde leerjaar en de examenklassen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een respectvolle omgang met elkaar is op onze school een eerste vereiste. Wij wijzen op het belang van samenwerking tussen leerlingen onderling, leerlingen en docenten en tussen school en ouders/verzorgers. Er is een duidelijk ordereglement en pestprotocol. Naleving hiervan vinden wij zeer belangrijk. Onze kernwoorden zijn: samen, respect, betrokkenheid en vertrouwen.

Op school vinden jaarlijks vele projecten plaats in het kader van sociale betrokkenheid, verkeersveiligheid, mediawijsheid, gezondheid, duurzaamheid, seksualiteit en groepsdruk.

Leerlingen en ouders beoordelen het schoolklimaat en de veiligheid als positief.

Surveillance in de pauzes vindt plaats door directie, docenten, conciërges en leerlingen. Samen zorgen wij voor een prettige en schone school. We hanteren aparte pauzes voor onder- en bovenbouw.

Het Convenant Veiligheid, opgesteld in samenwerking met twee andere VO-scholen in de Hoeksche Waard, de politie, Centrum Jeugd en Gezin en Bureau Leerplicht, bevat afspraken over veiligheid in en om de school, die wij strikt naleven.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn tevreden over de veiligheid en sfeer op school. Zij tonen zich zeer betrokken in ouderraad en MR. Informatievoorziening over de vorderingen van hun kind(eren) en de begeleiding worden gewaardeerd. Er is regelmatig contact tussen mentor en ouders. Een actieve houding van de ouders wordt op prijs gesteld. Voor elke leerweg bestaat er een ouderklankbordgroep.

Scholing, lesbezoeken door directie gevolgd door evaluatiegesprekken, collegiale visitatie (docenten bezoeken en bespreken elkaars lessen), worden ingezet om blijvend te werken aan de kwaliteit van de lessen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven