CSG Willem v Oranje

Randweg 2 3263 RA Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje
  • Schoolfoto van CSG Willem v Oranje

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op beide locaties van onze scholengemeenschap streven wij naar een goede sfeer tussen leerlingen onderling en docenten en leerlingen. Er is veel contact tussen leerlingen en docenten. Tijdens de les is er gelegenheid voor het stellen van vragen, maar ook daarbuiten zijn docenten bereikbaar. Iedereen moet een goede tijd op onze school kunnen hebben. Wij streven daarom naar een prettige leeromgeving waar de leerling zich veilig en op zijn gemak voelt. Iedere klas (onderbouw) of leerling (bovenbouw) heeft een eigen mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. De mentor begeleidt en coacht de leerlingen. De leerlingen en ouders kunnen ook vragen stellen of problemen bespreken. CSG Willem van Oranje staat voor uitdagend onderwijs waarbij onze leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Onze docenten zetten zich daar ook voor in door de lesstof zo aan te bieden dat de leerlingen worden geprikkeld daar mee aan de slag te gaan. Op onze school is een leerlingenraad actief die regelmatig gesprekken voert met de rector over zaken die op school spelen. Zij doen ook voorstellen om faciliteiten of organisatorische zaken te verbeteren. Met acties zetten zij zich in voor het goede doel.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de diverse onderzoeken blijkt dat zowel ouders als leerlingen het schoolklimaat als prettig ervaren. De medewerkers stellen zich betrokken en bereidwillig op. Daardoor wordt een goede sfeer gecreëerd om in te leren en te leven.
Samen met de twee andere VO-scholen in de Hoeksche Waard en in samenwerking met de politie, Centrum Jeugd en Gezin en Bureau Leerplicht, is een zgn.  Convenant Veiligheid opgesteld. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd m.b.t. veiligheid in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het contact tussen ouders en school/docenten kenmerkt zich door korte lijnen. Er is direct contact tussen ouders, docenten, mentoren en leerlingen. Aan het begin van ieder schooljaar zijn er per leerjaar informatieavonden waarbij ouders kennismaken met de conrector en de mentor van hun kind. Na ieder rapport is er de mogelijkheid om betrokken docenten te spreken. Ook tussentijds is er direct contact tussen ouders en docenten. CSG Willem van Oranje hecht groot belang aan een goede samenwerking, en als het nodig is, afstemming met ouders. Door open en directe communicatie en dialoog wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een goede schooltijd voor de leerling.CSG Willem van Oranje heeft eigen klankbordgroepen voor ouders. Zaken die daarin aan de orde komen worden direct opgepakt. Uit deze contacten komt naar voren dat wij ons als school vroegtijdig en intensief inzetten voor leerlingen die (extra) zorg nodig hebben. Ook door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad worden wij gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van wat er leeft onder ouders/verzorgers en leerlingen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven