Titus Brandsmalyceum

Molenstraat 30 5341 GD Oss

  • het schoolgebouw aan de Molenstraat 30 in Oss
  • Titus Brandsma: ereburger van de gemeente Oss
  • uitvoering musical "Foxtrot" in theater De Lievekamp
  • de theaterbrugklas speelt "Minoes" in De Muzelinck
  • presentatieavond havo/vwo Expeditie

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn de afgelopen zes jaar voor zowel voor het havo als het vwo onveranderd erg hoog. Jaarlijks worden resultaten op sectieniveau geëvalueerd en geanalyseerd.  Elke sectie maakt een interventieplan om de resultaten te consolideren dan wel te verbeteren.

Bij de hoge examenopbrengsten dient te worden aangetekend dat dit samengaat met erg weinig doublures en doorstroom naar "lagere" opleidingen in onder- en bovenbouw.   

 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van zowel het havo als van het atheneum en het gymnasium zijn de afgelopen zes jaar het beste binnen de regio Maasland. Er doubleren weinig leerlingen en de uitstroom is zeer beperkt (zie hiervoor de site van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters).
Ook de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders tonen aan dat het TBL een zeer veilige school is met daarbij een hoge mate van tevredenheid op alles deelaspecten.      
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Titus Brandsmalyceum, onderdeel van Het Hooghuis, heeft de afgelopen jaren niet alleen nadrukkelijk gewerkt aan de verbetering van het onderwijs, maar heeft op tal van manieren gewerkt aan het leggen van contacten van alle partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de school. Het geven van inzicht in hoe de school functioneert geeft goede feedback om nieuwe verbeterslagen te maken. inmiddels heeft deze aanpak geresulteerd in stijgende aanmeldingen en een verbetering van het interne werkklimaat van leerlingen, ouders en personeelsleden.

Terug naar boven