Het Hooghuis locatie Mondriaan College

Mondriaanlaan 1 5342 CN Oss

Schoolfoto van Het Hooghuis locatie Mondriaan College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We zijn als kansenschool altijd op zoek naar mogelijkheden om leerlingen te laten opstromen. Zo is er zowel in het 1ste als in het 2de jaar van de flexibele mavo/havo brugklas een programma waarin we verkennen of leerlingen met vmbo-t in het advies opstroomkansen hebben. Als ze het programma (dat het eerste half jaar verplicht is en in het tweede jaar facultatief) met succes doorlopen gaan ze het jaar daarna verder uit de mavo/havo brugklas naar havo-2 of uit mavo/havo-2 naar havo-3. Ook doorstroom na het mavo-examen in havo-4 is natuurlijk mogelijk en wordt ook ondersteund met een extra programma, met name voor de aansluiting in het vak wiskunde. Dat extra programma wordt ook aangeboden aan opstromers van de Hooghuis locaties Stadion en Heesch.

In ieder examenjaar zie je het terug: van de kandidaten hadden er dat jaar meer dan 50 % een adviesachtergrond met mavo.  Weliswaar slagen niet alle opgestroomde leerlingen, maar de meeste wel!

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomgegevens zijn ruim boven het landelijk gemiddelde. We bieden extra kansen voor opstroom vanuit de flexibele mavo-havo brugklas. Dat is altijd een risico, maar wel een risico dat we graag nemen. Als het kan verdienen leerlingen het vertrouwen en gelukkig maken ze dat heel vaak waar, tenzij de omstandigheden tegen zitten. .
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten van de mavo doorgaans goed en gelijk aan of beter dan het landelijk gemiddelde. Op de havo stijgen de resultaten ook, het laatste jaar voor de Corona-epidemie zelfs substantieel. De wens is dat te borgen. Prima is dat we wel een groeiend aantal leerlingen zien die vanuit een mavo-achtergrond in de gelegenheid zijn gesteld het hogere diploma te halen en daarin ook succesvol zijn.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examenresultaten weerspiegelen voor een deel dat we ons als kansenschool willen zien. Dat betekent dat we weinig voordelen zien van doubleren. Dus nemen we bewust risico's dat ontwikkeling bij leerlingen waar we op hopen (en waar we natuurlijk hard aan werken) soms nog niet of niet snel genoeg tot rijping komen. Daarnaast weerspiegelen ze dat we streven naar betere lessen met beter leerrendement voor leerlingen. Dat de cijfers gestegen zijn is daar een prettige bijkomstigheid bij. Dat lukt ongetwijfeld niet altijd, maar daarom staat het borgen van dergelijke verbeterde resultaten dan ook stevig op de agenda. 

In het jaar van de Corona-epidemie was onze populatie klaar met de schoolexamens toen het centrale examen werd afgeblazen. Het goede resultaat is daarmee een reële afspiegeling van wat de leerlingen op dat moment gepresteerd hadden. Er zijn geen extra herkansingen geweest en de schoolexamens zijn al helemaal niet extra makkelijk gemaakt! Dat betekent dat de uitgereikte diploma's dik verdiend zijn!

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Als bijlage is een terugkoppeling van studieresultaten toegevoegd van oud-leerlingen (VWO 2013) die studeren aan de Radboud Universiteit.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft bij het vierjaarlijks bezoek aan de school in april 2016 de school het basisarrangement toegekend met de opmerking dat de (examen)resultaten een risico-factor vormen. Om die reden is een actieprogramma opgesteld dat nog steeds wordt uitgevoerd. De willekeurige steekproef bepaalde dat de inspectie kort daarna (september 2016) weer kwam. Daarbij heeft zij haar waardering uitgesproken voor het inmiddels ingezette programma onder de erkenning, dat in zo'n korte tijd nog niet veel concreet veranderd kon zijn.
De destijds ingezette acties zijn overigens succesvol. Examenresultaten zijn verbeterd en hetzelfde geldt voor diverse andere indicatoren. Ziekteverzuim onder werknemers is daarnaast laag (lager dan gemiddeld landelijk en in de vergelijkingsgroep gold in 2019/2020 hetzelfde, terwijl het tevredenheidsonderzoek onder het personeel ook positief uitpakte. De inspectie heeft de school niet meer bezocht, maar er heeft wel een audit door collega-scholen van de Carmel plaatsgevonden die het positieve beeld bevestigt.

Terug naar boven