Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Lyceumstraat 36 7572 CR Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College gaat uit van het advies van de Basisschool. Indien de eindtoets afwijkt vindt nader overleg plaats met de Basisschool. 

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw bevindt zich gemiddeld boven het landelijke niveau: vrijwel alle leerlingen stromen zonder vertraging door haar de bovenbouw.

Het rendement in de bovenbouw is gemiddeld hoger dan de landelijke cijfers voor de HAVO.Voor het VWO ligt dit rendement dicht bij de landelijke cijfers. Dit houdt mede verband met het ruimhartige beleid om leerlingen de kans te bieden te starten in 3VWO. Voor een aantal van deze leerlingen blijkt aan het eind van klas 3 dat dit niveau toch te hoog gegrepen is, en kan de studie zonder vertraging vervolgd worden in 4HAVO.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages op het havo en vwo bevinden zich in het algemeen boven het landelijk gemiddelde. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Voor de havo liggen de schoolexamencijfers (SE) en de cijfers van het centrale eindexamen (CE) in het algemeen boven de landelijke cijfers.

Voor het vwo zijn de schoolexamencijfers (SE) en de cijfers van het centrale eindexamen gemiddeld gelijk aan de landelijke cijfers.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Extern toezicht vindt binnen het Twents Carmel College in twee vormen plaats:

1. Toezicht door de Onderwijsinspectie

Jaarlijks brengt de inspectie een oordeel uit over de onderwijsresultaten op onze school. Het onderwijs op onze school voldoet ruimschoots aan alle normen die de inspectie per onderscheiden indicator daaraan stelt. Daarom is aan de school het basisarrangement toegekend. Er is vanuit de inspectie dus geen aanleiding de school te bezoeken. 

2. Visitatie door kritische vrienden

Het Twents Carmel College verzorgt het voortgezet onderwijs voor de regio Noordoost Twente. Mede om scherp te blijven kijken naar de geleverde onderwijskwaliteit, wordt in het kader van de kwaliteitszorg een cyclus doorlopen die resulteert in een zelfevalatieproces dat periodiek plaatsvindt. Na het opstellen van een zelfevaluatierapport volgt een visitatie door kritische vrienden. De meest recente visitatie vond plaats door een commissie bestaande uit docenten en directieleden van een drietal andere Carmelscholen.

Terug naar boven