CSW Toorop Talentcollege

Generaal Eisenhowerlaan 25 4333 BP Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege
  • Schoolfoto van CSW Toorop Talentcollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij proberen leerlingen altijd kansrijk te plaatsen. Het basisschooladvies is lijdend voor de plaatsing in leerjaar 1, maar gedurende de leerjaren 1 t/m 3 vinden er als we daar mogelijkheden zien, wisselingen qua niveau plaats. Soms voor een enkel vak, soms voor alle vakken. In leerjaar 3 is er altijd een instroom van leerlingen vanuit de mavo, die het percentage leerlingen die onder advies werken, voor ee groot deel verklaart. Soms is dit een gevolg van behaalde resultaten in de mavo. Soms ook omdat een leerling ervoor kiest om het meer praktische kader-onderwijs te verkiezen boven het theoretische mavo-onderwijs.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw streven we ernaar om zoveel mogelijk leerlingen over te laten gaan. Zeker in leerjaar 1 is dat vrijwel altijd het geval. In leerjaar 2 is het soms wel eens verstandig als een leerling het jaar overdoet. Met name als er zorgen zijn over de mogelijkheid om richting eenn diploma te werken omdat er te weinig basis voor de kernvakken is. 

In de bovenbouw vmbo basis is er een mogelijkheid voor leerlingen om door te stromen in een preMBO traject. Dit traject met extra stage leidt rechtstreeks naar een verkort traject MBO niveau 1. Deze leerlingen halen geen vmbo-diploma maar een mbo 1 diploma. Daardoor tellen ze niet mee in de percentages bovenbouw wat dus een vertekend beeld geeft.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school


De slaagpercentages vmbo-b en -k zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.
We streven naar verdere groei van onze slaagpercentages door:
  • extra examentraining
  • intensievere coaching door de mentoren
  • nauwere contacten met thuis.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers behaald op het examen zijn de afgelopen jaren minder geworden. Deels lijkt de verklaring te liggen in de regels rondom het examen. Door corona mochten leerlingen in 2020-2021 en 2021-2022 een vak uit de uitslag schrappen. Wij zagen dat sommige leerlingen dat al voor het examen bepaalden en dat vak dan ook minder serieus maakten, met negatieve gevolgen voor de cijfers. Met name bij wiskunde was dit het geval. Maar de vaksecties zijn ook aan het kijken hoe we de cijfers weer op het niveau krijgen, waar ze op zaten. Op of liefst iets boven het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Ruim 20% van onze vmbo-(g)t (= mavo) leerlingen stroomt door naar havo.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CSW is gewend aan een cyclisch proces van evaluatie en bijstelling van onderwijsdoelen, gericht op een voortdurende verbetering van haar onderwijs. Een stafmedewerker kwalteitszorg ondersteunt dit proces. 

Terug naar boven