Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed College

Nijverheidsweg 25 6227 AL Maastricht

  • Schoolfoto van Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed College
  • Schoolfoto van Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De leerling start de eerste drie jaar in een heterogene klas waar leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo advies samen een hechte klas vormen. Deze leerjaren nemen een middenpositie in tussen onderbouw/basisonderwijs en de bovenbouw. Leerlingen hebben hierdoor meer tijd om te onderzoeken welk schoolniveau bij hen past.

We bieden in de eerste drie leerjaren voor leerlingen met vwo basisschooladvies een mooie leergang aan gericht op ontwikkelen van het divergent en wetenschappelijk denken, naast diverse verdiepingsvakken en het mooie brede vrijeschoolonderwijs. Het gaat in deze leerroute vwo dus echt om verdieping en niet om extra werk.   

Middels ontwikkelgesprekken die, drie keer per jaar gevoerd worden, monitoren we of het doorstroomadvies nog juist is of dat we dit moeten bijstellen.   In het vierde leerjaar worden nieuwe homogene klassen gevormd, deze klassen zijn naar niveau gevormd: tl-klassen, havo-klassen en vwo-klassen. Doubleren is op het Bernard Lievegoed College in principe niet mogelijk.  

Leerlingen die in het vierde jaar aan het vmbo-tl traject starten, kiezen uit één van de vier profielen: techniek, zorg & welzijn, landbouw en economie. Leerlingen die de tweede fase van havo en vwo starten in het vierde jaar kiezen uit een van de volgende profielen: cultuur en maatschappij (cm), economie en maatschappij (em), natuur en gezondheid (ng) en natuur en techniek (nt). Op de pagina van de leerlingen kunt u alles lezen over het schoolexamen.  

De onderwijspositie in het laatste schooljaar toont volgens de school geen representatief beeld, dit wordt door de Inspectie en Vensters in het nieuwe schooljaar gecorrigeerd.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het doel van ons onderwijs is jonge mensen begeleiden bij hun ontwikkeling ‘te worden wie ze zijn’. Dat doen we o.a. door leerlingen meer de verantwoordelijkheid voor de regie van het eigen leren te laten nemen. Daarnaast leren leerlingen veel van elkaar, doordat ze bij ons op school in de eerste drie leerjaar in heterogene groepen bij elkaar met drie niveaus (vmbo-tl, havo en vwo) in de klas zitten. Daarvoor is een continue afstemming tussen het niveau van de leerling en de bijbehorende lesstof belangrijk. In het vierde leerjaar worden nieuwe homogene klassen gevormd, deze klassen zijn naar niveau gevormd: tl-klassen, havo-klassen en vwo-klassen. Doubleren is op het Bernard Lievegoed College in principe niet mogelijk. We bieden leerlingen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben verschillende maatwerktrajecten aan, zijnde:

Studieklas

Om de leerling met het tl-advies beter te begeleiden in klas 9 is er, parallel aan de stamklas, een studieklas tl opgericht. De leerlingen volgen de vakken die in het gekozen vakkenpakket zitten volgens het rooster met de stamklas. Op de momenten dat er voor de stamklas een vak geroosterd staat dat niet in het gekozen vakkenpakket zit, gaat de leerling tijdens dit uur naar de studieklas.

Maatwerkplaats

De maatwerkplaats is bedoeld voor leerlingen die vanwege uiteenlopende redenen een aantal lesuren niet in de reguliere klassensetting kunnen blijven of leerlingen die een andere leerstrategie toepassen waardoor ze veel sneller door de stof heengaan en daardoor meer tijd hebben om zich op andere taken te focussen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven