Sint-Maartenscollege

Noormannensingel 50 6224 BW Maastricht

Schoolfoto van Sint-Maartenscollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers worden bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat zonder vertraging/zittenblijven doorstroomt.

Scholen hebben echter ieder jaar te maken met een aantal factoren die op de doorstroompercentages van invloed zijn. Die factoren hebben veelal te maken met het feit dat leerlingen:
-     het niveau waarop ze zijn ingestroomd niet halen.
-     een hoger niveau aan kunnen.
-     een jaar doubleren;
-     weliswaar hun schoolloopbaan voortzetten op het vwo, echter tussentijds kiezen voor het atheneum in plaats voor het gymnasium.
Bovenstaande trends worden door OC&W opgenomen in de doorstroompercentages.

Wij zien nauwkeurig erop toe of de leerlingen in het juiste niveau geplaatst zijn. 

Leerlingen, waarvan de docenten het vermoeden hebben dat deze leerlingen ook op een hoger niveau zouden kunnen functioneren, begeleiden we naar een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 hebben we mooie slagingspercentages behaald: op het VWO (Atheneum en Gymnasium) is 100% van de leerlingen geslaagd voor hun diploma, op de Havo is 97% geslaagd. 

Op onze Mavo-afdeling gaan de eerste leerlingen nu aan leerjaar 3 beginnen, dus daar hebben we nog geen slagingsresultaten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van onze school zijn op het niveau van het landelijk gemiddelde. De cijfers voor de SchholExamens (SE) wijken niet significant af van die van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 is het Sint-Maartenscollege bezocht door de OnderwijsInspectie in het kader van het z.g. herstelonderzoek. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs als voldoende. De school heeft goede verbeteringen aangebracht in het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg. Als vervolgopdracht voor ons onderwijs is geformuleerd dat leraren hun lessen nog beter moeten afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Hiervoor wordt specifieke scholing aangeboden aan de leraren. Wij zijn er trots op dat er binnen een jaar is aangetoond dat ons onderwijs de kwaliteit biedt die ouders mogen verwachten. Binnen het Sint-Maartenscollege zal het onderwijs de komende jaren doorontwikkeld worden op thema’s die binnen onze visie van belang zijn: docenten als onderwijsspecialisten, die de leerlingen in een veilige leeromgeving meenemen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Terug naar boven