Porta Mosana College

Oude Molenweg 130 6228 XW Maastricht

  • Deze ruimte wordt gebruikt in de pauzes, voor informatieavonden en cabaret
  • Het open leercentrum is een ruimte waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken tijdens tussenuren of 'onderwijs anders-tijd.
  • Tijdens pauzes kunnen leerlingen naar de kantine, het schoolplein, de binnenplaats, de hal en het open leercentrum..
  • naast practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde is er een sciencelab (met 3D-printer) waar leerlingen kunnen werken.
  • In pauzes kunnen leerlingen op de binnenplaats vertoeven.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Porta Mosana College haalt zoveel mogelijk uit de leerling.

Wij streven ernaar om elke leerling met een tl/havo advies of havo advies tot een havo-diploma te begeleiden.

Wij streven ernaar om elke leerling met een havo/vwo advies of vwo advies tot een vwo-diploma te begeleiden.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers van leerjaar 1-6 liggen boven het landelijk gemiddelde en boven de norm van de Onderwijs Inspectie. Regulier overleg met het primair onderwijs zorgt voor een goede aansluiting met de basis scholen. Een warme overdracht maakt de overgang van het basisonderwijs naar het Porta Mosana College aangenaam.

Door de gedifferentieerde aanpak in de tweejarige brugperiode worden leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo door de brugperiode geleid. Het 'leren leren' staat centraal en activerende didactiek bevordert de doorstroom.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op het Porta Mosana College ligt al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Op de vwo-afdeling is in 2020 100% van de leerlingen geslaagd.

In 2019 is 95,2% van de vwo-afdeling geslaagd. Dit is 4,5 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde (90,7%)

We zijn bijzonder trots op dit resultaat.

In 2019 en in 2020 was er geen examenklas havo op het Porta Mosana College. De eerste nieuwe examenlichting in de havo-afdeling studeert in schooljaar 2023 - 2024 af.Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Uit de cijfers van het Centraal Examen blijkt dat het Porta Mosana College op vwo al gedurende drie jaren hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.  Het vwo scoorde in 2019 tijdens het CE gemiddeld 0,3 scorepunt hoger dan het landelijk gemiddelde. De havo-afdeling scoorde in 2019 gemiddeld even hoog als het landelijk gemiddelde.

De verschillen tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk resultaat zijn miniem en blijven ruim binnen de wettelijke marges van de overheid. Uit deze cijfers valt af te lezen dat de toetsing op Porta Mosana in de examenklassen tijdens het schoolexamendeel ongeveer van gelijke moeilijkheidsgraad is als de toetsing tijdens het landelijk centraal examen van CITO.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op het Porta Mosana College stromen verhoudingsgewijs veel vwo leerlingen door naar het wetenschappelijk en hoger onderwijs in het buitenland waardoor zij buiten het bekostigd onderwijs vallen. Ook neemt een toenemend aantal leerlingen voorafgaand aan een universitaire studie een tussenjaar.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Porta Mosana College is een begaafdheidsprofielschool. Om de vier jaar wordt iedere Begaafdheidsprofielschool (BPS) in het kader van een hercertificering gevisiteerd. Voor het Porta Mosana College was dit op 17 april 2018 . De visitatiecommissie heeft een positief oordeel afgegeven, wat betekent dat het certificaat BPS met vier jaar is verlengd. Sterke punten die door de visitatiecommissie expliciet benoemd zijn, zijn dat de school een sterk BPS-profiel voert, dat stevig verankerd is in de school en herkenbaar is voor de omgeving.  De ambitie van de school is heel zichtbaar bij medewerkers, leerlingen en ouders. De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen goed in beeld en biedt maatwerk. Zij betrekt ouders en leerlingen bij het hoogbegaafdenbeleid. Zowel ouders als leerlingen zijn tevreden over het luisterend oor dat ze in alle gevallen treffen. De school beschikt over adequate en voldoende expertise en bouwt hier actief op voort.

Terug naar boven