Porta Mosana College

Oude Molenweg 130 6228 XW Maastricht

  • Deze ruimte wordt gebruikt in de pauzes, voor informatieavonden en cabaret
  • Het open leercentrum is een ruimte waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken tijdens tussenuren of 'onderwijs anders-tijd.
  • Tijdens pauzes kunnen leerlingen naar de kantine, het schoolplein, de binnenplaats, de hal en het open leercentrum..
  • naast practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde is er een sciencelab (met 3D-printer) waar leerlingen kunnen werken.
  • In pauzes kunnen leerlingen op de binnenplaats vertoeven.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Porta Mosana College haalt zoveel mogelijk uit de leerling.

Wij streven ernaar om elke leerling met een tl/havo advies of havo advies naar een havo-diploma te begeleiden.

Wij streven ernaar om elke leerling met een havo/vwo advies of vwo advies naar een vwo-diploma te begeleiden.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers van leerjaar 1-6 liggen boven het landelijk gemiddelde en boven de norm van de Onderwijs Inspectie. Regulier overleg met het primair onderwijs zorgt voor een goede aansluiting met de basis scholen. Een warme overdracht maakt de overgang van het basisonderwijs naar het Porta Mosana College aangenaam.

Door de gedifferentieerde aanpak in de tweejarige brugperiode worden leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo door de brugperiode geleid. Het 'leren leren' staat centraal en activerende didactiek bevordert de doorstroom.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op het Porta Mosana College is stabiel en ligt boven het landelijk gemiddelde. 

In 2023 is op de vwo-afdeling 95% van de leerlingen geslaagd.

In 2022 is op de vwo-afdeling 94,3% van de leerlingen geslaagd.

In 2021 is op de vwo-afdeling 95% van de leerlingen geslaagd.

In Coronajaar 2020 is op de vwo-afdeling 100% van de leerlingen geslaagd.

We zijn bijzonder trots op deze resultaten.

De afgelopen vier examenjaren was er geen examenklas havo op het Porta Mosana College. De eerste nieuwe examenlichting in de havo-afdeling studeert in schooljaar 2023 - 2024 af.Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Uit de cijfers van het Centraal Examen blijkt dat de vwo-examenkandidaten van het Porta Mosana College inmiddels meerdere jaren op rij hoger scoren dan het landelijk gemiddelde.

De verschillen tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk resultaat zijn miniem en blijven ruim binnen de wettelijke marges van de overheid. Uit deze cijfers valt af te lezen dat de toetsing op Porta Mosana in de examenklassen tijdens het schoolexamendeel ongeveer van gelijke moeilijkheidsgraad is als de toetsing tijdens het landelijk centraal examen van CITO.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Porta Mosana College is een begaafdheidsprofielschool. Om de vier jaar wordt iedere Begaafdheidsprofielschool (BPS) in het kader van een hercertificering gevisiteerd. Voor het Porta Mosana College was dit op 2 juni 2022 . De visitatiecommissie heeft een positief oordeel afgegeven, wat betekent dat het certificaat BPS met vier jaar is verlengd. Sterke punten die door de visitatiecommissie expliciet benoemd zijn, zijn dat de school een sterk BPS-profiel voert, dat stevig verankerd is in de school en herkenbaar is voor de omgeving.  De ambitie van de school is heel zichtbaar bij medewerkers, leerlingen en ouders. De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen goed in beeld en biedt maatwerk. Zij betrekt ouders en leerlingen bij het hoogbegaafdenbeleid. Zowel ouders als leerlingen zijn tevreden over het luisterend oor dat ze in alle gevallen treffen. De school beschikt over adequate en voldoende expertise en bouwt hier actief op voort.

Terug naar boven