Twents Carmel College, locatie Losser

Oranjestraat 2 7581 EX Losser

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Losser

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College gaat uit van het advies van de Basisschool. Indien de eindtoets afwijkt vindt nader overleg plaats met de Basisschool. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw bevindt zich gemiddeld boven het landelijke niveau: vrijwel alle leerlingen stromen zonder vertraging door naar de bovenbouw.

Het rendement in de bovenbouw TGL is gemiddeld hoger dan de landelijke cijfers.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Locatie Losser kent al jarenlang hoge slagingspercentages die boven het landelijke gemiddelde liggen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De schoolexamencijfers (SE) liggen de laatste drie jaren gemiddeld boven de landelijke cijfers; de cijfers voor het centrale eindexamen liggen eveneens gemiddeld hoger dan de landelijke cijfers.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Extern toezicht vindt binnen het Twents Carmel College in twee vormen plaats:

1. Toezicht door de Onderwijsinspectie

Jaarlijks brengt de inspectie een oordeel uit over de onderwijsresultaten van TCC-Losser. Het onderwijs op onze school voldoet ruimschoots aan alle normen die de inspectie per onderscheiden indicator daaraan stelt. Daarom blijft het reeds vele jaren aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd: er is vanuit de Inspectie wat betreft de onderwijskwaliteit geen aanleiding de school te bezoeken.

2. Zelfevaluatie gevolgd door visitatie

Het Twents Carmel College verzorgt het voortgezet onderwijs voor de regio Noordoost Twente. Mede om scherp te blijven kijken naar de geleverde onderwijskwaliteit, wordt in het kader van de kwaliteitszorg een cyclus doorlopen die resulteert in een zelfevalatieproces dat om de vier jaar op iedere school plaatsvindt. Na het opstellen van een zelfevaluatierapport volgt een visitatie door een externe commissie. Deze externe commissie bestaat uit leden van de Omgevingsraad. Deze raad bestaat uit de wethouders Onderwijs van de gemeenten Losser, Oldenzaal en Dinkelland, vertegenwoordigers vanuit het toeleverend Onderwijs (ROCvanTwente, Saxion Hogescholen, Universiteit Twente), vertegenwoordigers vanuit de toeleverende basisscholen en vertegenwoordigers vanuit het plaatselijke bedrijfsleven.

Op de school in Losser heeft in 2004, 2009, 2014 en 2022 een visitatie plaatsgevonden.

Terug naar boven