Twents Carmel College, locatie Losser

Oranjestraat 2 7581 EX Losser

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Losser

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De collectieve ambitie van het Twents Carmel College Losser is:

Wij staan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, sleutelwoorden zijn;

-         betrokkenheid

-         respect

-         resultaat

 

We erkennen het individu, zien het positieve in de mens en hechten aan de relatie.We zetten al onze deskundigheid in om het maximale uit leerlingen en onszelf te halen en gaan daarbij uit van ieders kwaliteiten.

Dit alles vanuit plezier voor ons vak en met elkaar.

 

Vanuit deze collectieve ambitie werken we aan de volgende speerpunten:

1. Versterken van de integratie van ICT in ons onderwijsleerproces

2. Borgen van de gerealiseerde kwaliteit en van daar uit de lat verder omhoog brengen

3. Versterken van het proces van Selectie & Determinatie door toetsontwikkeling en coaching leerlingen 

4. Versterken van de professionele cultuur: Docenten steviger in hun kracht: zij zijn eigenaar van het onderwijsproces. 

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente.

Het omvat alle scholen voor VMBO, het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, inclusief het leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO) in de plaatsen Enschede ,Hengelo, Borne, Delden ,Holten, Oldenzaal, Losser, Denekamp

Het RSVT heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Adequate zorg moet zo dicht mogelijk bij de leerling geboden worden
  • Centrale voorzieningen worden zo smal mogelijk gehouden
  • We streven ernaar de leerling zo vroeg mogelijk te indiceren om hem/haar zonder verlies van tijd op de juiste plek te krijgen. Daarvoor zijn goede afspraken nodig met het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs
  • Leerlingen blijven op de eigen school ingeschreven, maar kunnen gedurende een bepaalde tijd gebruik maken van een gezamenlijke voorziening of een voorziening op een andere school.
    Het geld volgt daarbij de leerling.

 Het doel van het samenwerkingsverband:

  • Het regionaal samenwerkingsverband heeft als doel aan alle leerlingen in haar regio een adequaat onderwijsaanbod te bieden op een van de deelnemende scholen. Het gaat om die leerlingen van wie vaststaat dat  tijdelijk of langdurig, een orthopedagogische en orthodidactische benadering noodzakelijk is.
  • Dit met het oog op een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, dat is gericht op het met een diploma of certificaat afsluiten van het Voortgezet Onderwijs of op het voorbereiden van deze leerlingen op een arbeidsplaats in de regio.
  • De scholen die deelnemen in het RSVT hebben hiermee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben.
  • Alle scholen zetten zich gezamenlijk in het onderwijsaanbod zodanig te organiseren dat er zo weinig mogelijk leerlingen verwezen moeten worden naar aparte voorzieningen dan wel de scholen van de clusters 2, 3 en 4 en de ROC’s.

Op het Twents Carmel College kennen we een zorgstructuur/zorgplan met de volgende speerpunten/kenmerken:

·         Iedere school kent een Zorg Advies Team (ZAT); hierin hebben onder andere een gedragswetenschapper (orthopedagoog) en het schoolmaatschappelijk werk zitting. Het zorgteam wordt geleid door een zorgcoördinator.

·         We werken met een Zorgplatform dat is samengesteld uit afgevaardigden van de zorgteams van alle locaties van het TCC; dit zorgplatform vergadert 8 x per jaar om zaken binnen het TCC af te stemmen.

·         Er is een Stuurgroep Zorg, samengesteld uit directieleden van alle locaties van het TCC. Hier wordt  beleid ontwikkeld.

·         Er is een Commissie van Toelating (m.b.t. PRO, LWOO, LGF)

Er is veel aandacht voor afstemming met externe partners, zoals gemeentes, Beleidsgroep Jongeren NO-Twente en Onderwijs Zorg centrum (passend onderwijs met basisonderwijs).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven