De Meander

Oldenzaalsestraat 134 7581 PW Losser

Schoolfoto van De Meander

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan van onze school geeft de beoogde schoolontwikkeling weer voor de periode 2012-2016. Anders gezegd: waar staat het OCR op dit moment en waar wil de school zijn in 2016? Door dit te beschrijven in een plan willen we de ouders, de inspectie en het bevoegd gezag duidelijkheid bieden over onze huidige positie en verantwoording afleggen over onze plannen voor de periode tot en met medio 2016. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

  1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie en het meten, verbeteren en borgen van kwaliteit;
  2. Realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief een passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving;
  3. Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van onderwijs (-zorg) arrangementen;
  4. Wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat;
  5. Heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving;
  6. Zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen;
  7. Werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.

Meer informatie over onze onderwijsvisie / schoolconcept  is terug te vinden in onze schoolgids, te vinden op de website van de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven