Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Lekkerkerk

Berlagestraat 2 2941 GC Lekkerkerk

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Lekkerkerk

In het kort

Toelichting van de school

Een school voor het leven

De DriestarWartburg scholengroep is een brede scholengemeenschap voor PrO (praktijkonderwijs), vmbo (waaronder lwoo), havo en vwo. Er zijn vestigingen in Gouda, Lekkerkerk, Leiden en Rotterdam.   

De school temidden van gezin, kerk en maatschappij. De school ontvangt de kinderen uit de gezinnen en staat daarmee in relatie tot de reformatorische kerken waartoe deze gezinnen behoren. Juist deze nauwe band met gezin en kerk bepaalt de opvoeding van en het onderwijs aan de leerlingen die worden voorbereid op een plaats in de maatschappij.

De school wil een school voor het leven zijn. Daar wordt zowel de voorbereiding op de maatschappij als de levensbeschouwelijke grondslag mee bedoeld. Wij zijn een school die zich verbonden weet met de Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit hun beleidsplan blijkt dat zij zich verbonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Grondslag en doel vinden hun oorsprong in de Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. De ouders/ verzorgers van de leerlingen dienen te behoren tot de hierboven genoemde kerkgenootschappen. Bij de aanmelding wordt gevraagd de grondslag van de school te ondertekenen.

Deze grondslag vindt zijn uitwerking ook heel nadrukkelijk in de onderwijsvisie. Die bepaalt het onderwijsleerproces, die geeft richting aan onze omgang met elkaar, daarin klinkt door dat de school voor iedere leerling een veilige plaats biedt. Kortom, daar kijk je de school in het hart, het hart voor de leerling. Ze is een leer-leefgemeenschap met de volgende kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid, vorming en veiligheid.

Onze strategische thema’s zijn christelijk burgerschap, uitdagend onderwijs op maat, professionalisering op maat.

Kenmerken van de school

Wij kenmerken ons:

- het erkennen van de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God;

- oog te hebben voor de individuele leerling;

- elke leerling optimale keuze- en doorstroommogelijkheden te bieden;

- extra aandacht voor dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst en sociale vaardigheidstraining;

- goede huisvesting en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Verantwoordelijkheid
 • Vorming
 • Veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De klassen zijn gemengd: vmbo b/k (incl. lwoo), vmbo gt/havo en havo/vwo. Op basis van het advies van de basisschool word de leerling in goed overleg (ook met de ouders) in één van deze klassen geplaatst. De klassen hebben een gemengd niveau zodat de leerling gemakkelijk kan overstappen van bijv. een vmbo-gt klas naar een havo klas.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
478

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven