De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden

  • Gebouw De Dyk en schoolplein
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles
  • toneelgroep Smoar speelt voor ouders over groepsdruk
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De onderstaande gegevens hebben betrekking op klas 2 en 3.  Voorgaande jaren is dit onderzoek alleen onder derde klassen uitgevoerd.

De leerlingenraad is actief betrokken bij het beleid van de school want zij ervaren elke dag hoe het op school gaat. Ze hebben bv  een actieve rol gespeeld bij de herinrichting van de kantine. De lestijden zijn aangepast aan het bioritme van de leerling: de schoolstart op alle dagen om 9 uur. We kiezen hiervoor omdat tussen 12 en 18 jaar veel jongeren problemen met inslapen hebben,prestaties voor 10.00 uur matig zijn.  Bij goede resultaten wordt de leerling beloond met vrije tijd. De ondersteuningslessen door vakdocenten vinden op verzoek van de leerlingen aan het eind van de lesdag plaats. Tijdens de mentorlessen gaan we naast planning en reflectie, dagelijks aandacht geven aan de actualiteit in de vorm van "60 seconden nieuws". Hiermee stimuleren we betrokkenheid op de samenleving. Buitenschoolse activiteiten willen we opnemen in het burgerschap en loopbaan oriëntatie programma. Ook tijdens de Dyk Doorbraakweken vinden deze activiteiten plaats.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft afspraken gemaakt voor leerlingen , ouders en docenten op het gebied van schoolklimaat en veiligheid. De leerlingen voelen zich veilig (score 9,4) Daarnaast zet de school in op het programma mentormix waarin o.a. sociaal emotionele thema's behandeld worden in klas 1 t/m 4.  Daarnaast zetten we sinds vorig jaar in op een heel schone school hetgeen tot een prachtig resultaat heeft geleid: dit schooljaar komt er een vernieuwde overblijf- en werkruimte op de begane grond waarvoor de schone school een voorwaarde was. We verwachten dat het ervaren verschil tussen veiligheid en schoolklimaat hierdoor zal verminderen.

De school is een rookvrije school. Samen met de leerlingen en ouders heeft de school hierover heldere afspraken gemaakt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

 Aan de ouderenquête heeft  11 % van de  ouders deelgenomen. Hoewel deze respons niet representatief is nemen we de uitkomsten wel serieus. Dit kleinen aantal ouders is positief over de school en komen overeen met onze ervaringen. Tijdens de resonans ouderavonden zien we  een grote groep zeer betrokken ouders.  Ouders zijn positief over de informatievoorziening, veiligheid en vernieuwingsgezindheid. De uitkomst van deze enquête is verwerkt en leidt tot verbeteracties die zijn opgenomen in het schooljaarplan. In overleg met de oudergeleding van de MR hebben we het Bioritme-rooster en Persoonlijke keuze-lessen bij aanvang van schooljaar 2015-2016 ingevoerd. Medio december 2015 hebben we n.a.v. een conferentie met ouders, basisscholen, personeel en leerlingen besloten tot meer keuzemogelijkheden en doorgaan met het beloningssysteem. Dit heeft in 2016 geleid tot verbeterde (eindexamen-) resultaten. Ook verwachten we hierdoor een toename van de onderwijskwaliteit en van de oudertevredenheid te realiseren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven